Tildelingsbrev til universiteter og høyskoler 2018

Tildelingsbrevet er et av departementets sentrale styringsverktøy overfor underliggende virksomheter. Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet, stiller departementet bevilgningene til disposisjon for den enkelte underliggende virksomhet gjennom tildelingsbrev.

Tildelingsbrevet gir oversikt over bevilgningene og eventuelle forutsetninger for bruken av midlene. Det inneholder videre departementets føringer og forventninger overfor virksomhetene, samt resultatmål, fullmakter og rapporteringskrav.

Universiteter

Nord universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Vitenskapelige høyskoler

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Norges handelshøyskole

Norges idrettshøgskole

Norges musikkhøgskole

Statlige høyskoler

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Østfold

Høgskulen i Volda

Høgskulen på Vestlandet

Kunsthøgskolen i Oslo

Samisk høgskole

Vedlegg:

Orientering om statsbudsjett 2018 for universiteter og høyskoler

Fullmakter 2018

Fullmakter 2018 - universiteter

Rapporteringskrav for Årsrapport (2018-2019)

Veiledning for fremstilling av budsjettforslag for 2020

Oversikt over hovedtrekkene i styringsdialogen