Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Det er igangsatt et stort utviklingsarbeid for å utarbeide minstestandarder for sluttkompetansebeskrivelser for samtlige grunnutdanninger innen helse- og sosialfag. Disse nedfelles i egne retningslinjer for hver enkelt utdanning. Arbeidet er et samarbeid mellom fire departementer og er organisatorisk plassert i Kunnskapsdepartementet. På denne siden finner du informasjon om formål, mandat og fremdriftsplan, samt nyheter fra arbeidet.

bilde av pasient og peleir

Formålet

Retningslinjene er en del av et nytt styringssystem. Det nye styringssystemet har som mål at utdanningene er framtidsrettede og i tråd med tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov. Gjennom styringssystemet får både tjenestene og brukerne økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene.

pasient hos tannlegen

Mandat

Prosjektets mål er å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag. Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene.

bilde av hender som holder

Fremdriftsplan

Prosjektet for utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i to faser. Fase 1 består av de åtte rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de resterende helse- og sosialfagutdanningene.

Aktuelt nå

Bilde av barneføtter

ABIOK- utdanningene inkluderes i RETHOS

RETHOS- prosjektet har fått i oppdrag å utvikle forskrifter om nasjonale retningslinjer for videreutdanningene i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie (ABIOK).

To hender som omfavner helse

Rundskriv til forskriftene er oversendt utdanningsinstitusjonene

Det er utarbeidet et rundskriv til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og forskriftene om retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene. Rundskrivet er oversendt utdanningsinstitusjonene.

bilde av hender

Resultater fra høringene i fase 2

Programgruppene i fase 2 vurderer nå høringssvarene. Endringer i retningslinjene gjøres i tråd med mandatet. Retningslinjene vil også tilpasses forskriftsform. Les mer om utviklingsarbeidet her.

Prosjektsekretariatet

Artikkel Sist oppdatert: 17.12.2018

Prosjektsekretariatet bistår programgruppene i arbeidet med utvikling av retningslinjene og legge til rette for at retningslinjene kan bli utarbeidet i tråd med målene for prosjektet og i henhold til framdriftsplan.

Til toppen