Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Det har siden høsten 2017 pågått et stort utviklingsarbeid for å utvikle nasjonale retningslinjer innen helse- og sosialfag. Retningslinjene skal definere sluttkompetansen for hver utdanning og utgjøre en minstestandard for kompetanse.

Styringssystemet

Om styringssystemet

Retningslinjene er en del av et styringssystem som har som mål at utdanningene er framtidsrettede og i tråd med tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov. Gjennom dette styringssystemet får både tjenestene og brukerne økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene.

illustrasjon

Mandat

Prosjektets mål er å utarbeide nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger. Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene og skal forskriftsfestes.

Fremdriftsplan

Utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i tre faser. Fase 1 består av de åtte tidligere rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de øvrige grunnutdanningene. Fase 3 omfatter enkelte videre- og masterutdanninger.

Aktuelt nå

Styringssystemet

Mye bra, men fortsatt rom for forbedringer i styringen av helse- og sosialfagutdanningene

I desember 2022 inngikk Kunnskapsdepartementet en avtale med KPMG om å evaluere styringssystemet for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS). Evalueringen startet i januar 2023 og vil pågå ut 2024. KPMG har nå levert en delrapport som ser spesielt på hvordan tjenestene har fått innflytelse på utdanningene.

Forskrift

Oppstart av programgruppen for videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

I juni 2023 startet programgruppen for videreutdanningen i psykososialt arbeid med barn og unge sitt arbeid med å lage nasjonal retningslinje for utdanningen.

Prosjektsekretariatet

Artikkel Dato: 05.09.2017

Prosjektsekretariatet bistår programgruppene i arbeidet med utvikling av retningslinjene og legger til rette for at retningslinjene blir utarbeidet i tråd med mandat og framdriftsplan.