Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Det er igangsatt et stort utviklingsarbeid for å utarbeide minstestandarder for sluttkompetansebeskrivelser for samtlige grunnutdanninger innen helse- og sosialfag. Disse nedfelles i egne retningslinjer for hver enkelt utdanning. Arbeidet er et samarbeid mellom fire departementer og er organisatorisk plassert i Kunnskapsdepartementet. På denne siden finner du informasjon om formål, mandat og fremdriftsplan, samt nyheter fra arbeidet.

bilde av pasient og peleir

Formålet

Retningslinjene er en del av et nytt styringssystem. Det nye styringssystemet har som mål at utdanningene er framtidsrettede og i tråd med tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov. Gjennom styringssystemet får både tjenestene og brukerne økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene.

pasient hos tannlegen

Mandat

Prosjektets mål er å utarbeide nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger. Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene og skal forskriftsfestes.

bilde av hender som holder

Fremdriftsplan

Utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i tre faser. Fase 1 består av de åtte rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de resterende grunnutdanningene. Fase 3 omfatter videre- og masterutdanninger.

Aktuelt nå

Barnevern

RETHOS har fått i oppdrag å utvikle forskrifter om nasjonale retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger

Barne- og familiedepartementet ønsker å legge til rette for mer praksisrettede masterutdanninger for arbeid i barnevernet.

Bilde av barneføtter

ABIOK- utdanningene inkluderes i RETHOS

RETHOS- prosjektet har fått i oppdrag å utvikle forskrifter om nasjonale retningslinjer for videreutdanningene i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie (ABIOK).

Prosjektsekretariatet

Artikkel Sist oppdatert: 09.09.2019

Prosjektsekretariatet bistår programgruppene i arbeidet med utvikling av retningslinjene og legge til rette for at retningslinjene kan bli utarbeidet i tråd med målene for prosjektet og i henhold til framdriftsplan.

Til toppen