Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Det er pågår et stort utviklingsarbeid for å utarbeide nasjonale retningslinjer for samtlige grunnutdanninger innen helse- og sosialfag. Retningslinjene skal definere sluttkompetansen for hver utdanning og utgjøre en minstestandard for kompetanse. Fra 2019 har også enkelte videreutdanninger blitt innlemmet i RETHOS. Arbeidet er et samarbeid mellom fire departementer og er organisatorisk plassert i Kunnskapsdepartementet. På denne siden finner du informasjon om formål, mandat og fremdriftsplan, samt nyheter om arbeidet.

bilde av pasient og peleir

Det nye styringssystemet

Retningslinjene er en del av et nytt styringssystem. Det nye styringssystemet har som mål at utdanningene er framtidsrettede og i tråd med tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov. Gjennom styringssystemet får både tjenestene og brukerne økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene.

pasient hos tannlegen

Mandat

Prosjektets mål er å utarbeide nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger. Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene og skal forskriftsfestes.

bilde av hender som holder

Fremdriftsplan

Utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i tre faser. Fase 1 består av de åtte tidligere rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de øvrige grunnutdanningene. Fase 3 omfatter enkelte videre- og masterutdanninger.

Aktuelt nå

Koronavirus

Informasjon om RETHOS fase 2 og 3 som følge av den pågående koronapandemien

Som følge av den pågående situasjonen med stengte campuser ved universiteter og høyskoler og ekstraordinære tilstander i helsevesenet og samfunnet for øvrig, vurderer Kunnskapsdepartementet at det vil være behov for noen endringer i utviklingsarbeidet i RETHOS fase 2 og 3.

Oppstartskonferanse for ABIOK

Arbeidet med utviklingen av nye retningslinjer for master- og videreutdanninger i sykepleie er i gang!

21. - 22. januar ble det avholdt oppstartskonferanse for programgruppene for anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleierutdanning (ABIOK). Arbeidet er allerede godt i gang.

Bilde av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie er fastsatt

For å sikre at utdanningene gir likeverdig kompetanse uansett hvor i Norge du studerer, har Kunnskapsdepartementet nå fastsatt nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie.

Prosjektsekretariatet

Artikkel Sist oppdatert: 19.12.2019

Prosjektsekretariatet bistår programgruppene i arbeidet med utvikling av retningslinjene og legger til rette for at retningslinjene blir utarbeidet i tråd med mandat og framdriftsplan.

Til toppen