Utvikling av nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Høsten 2017 startet arbeidet med å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag. I første omgang gjelder det de åtte utdanningene som i dag har rammeplaner: barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanning.

bilde av pasient og peleir

Formålet

Retningslinjene er en del av et nytt styringssystem. Det nye styringssystemet har som mål at utdanningene selv, tjenestene og sektormyndighetene det utdannes til, får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene.

studenter

Mandat

Prosjektets mål er å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag. Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene.

bilde av hender som holder

Fremdriftsplan

Prosjektet for utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i to faser. Fase 1 omfatter de åtte rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de elleve øvrige utdanningene.

Aktuelt nå

programgruppe for sosionomutdanningen

Sosionomene er godt i gang

- Det er viktig å komme fort i gang med selv formuleringen av læringsutbyttebeskrivelene. Vi bruker møtene som arbeidsmøter og deler oss i mindre grupper når vi utarbeider LUBer. Vi la bort den gamle rammeplanen og tok utgangspunkt i hva utfordringene er i dag. Den plukkes nok opp igjen senere, men da for å sjekke ut at vi har fått med det vesentlige, uttaler Jorunn.

Fysio

Dialogmøte med brukerorganisasjonene

13.desember ble det avholdt et dialogmøte i Kunnskapsdepartementet der både programgruppen for ergoterapeut- og fysioterapeututdanningen deltok sammen med brukerorganisasjoner

studenter

Spørreundersøkelse for studentene

Alle som tar utdanning innen helse- og sosialfag kan nå komme med innspill til studentmedlemmene i programgruppene.

Prosjektsekretariatet

Artikkel Sist oppdatert: 05.09.2017

Prosjektsekretariatet skal bistå programgruppene i arbeidet med utvikling av retningslinjene og legge til rette for at retningslinjene kan bli utarbeidet i tråd med målene for prosjektet og i henhold til framdriftsplan.