Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Det har siden høsten 2017 pågått et stort utviklingsarbeid for å utvikle nasjonale retningslinjer innen helse- og sosialfag. Retningslinjene skal definere sluttkompetansen for hver utdanning og utgjøre en minstestandard for kompetanse.

Styringssystemet

Om styringssystemet

Retningslinjene er en del av et styringssystem som har som mål at utdanningene er framtidsrettede og i tråd med tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov. Gjennom dette styringssystemet får både tjenestene og brukerne økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene.

illustrasjon

Mandat

Prosjektets mål er å utarbeide nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger. Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene og skal forskriftsfestes.

bilde av hender som holder

Fremdriftsplan

Utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i tre faser. Fase 1 består av de åtte tidligere rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de øvrige grunnutdanningene. Fase 3 omfatter enkelte videre- og masterutdanninger.

Aktuelt nå

Forskrift

Forskrifter for manuellterapiutdanning og psykomotorisk fysioterapiutdanning sendes på høring

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til nye forskrifter om nasjonale retningslinjer for henholdsvis manuellterapiutdanning og psykomotorisk fysioterapiutdanning på høring.

Styringssystemet

Evaluering av RETHOS

Kunnskapsdepartementet har inngått avtale med KPMG om å gjennomføre en evaluering av styringssystemet for helse- og sosialfagutdanningene. Arbeidet med evalueringen startet i januar 2023 og skal ferdigstilles i desember 2024.

Prosjektsekretariatet

Artikkel Dato: 05.09.2017

Prosjektsekretariatet bistår programgruppene i arbeidet med utvikling av retningslinjene og legger til rette for at retningslinjene blir utarbeidet i tråd med mandat og framdriftsplan.