Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Det har siden høsten 2017 pågått et stort utviklingsarbeid for å utvikle nasjonale retningslinjer innen helse- og sosialfag. Retningslinjene skal definere sluttkompetansen for hver utdanning og utgjøre en minstestandard for kompetanse. Utviklingsarbeidet består av 3 faser. Retningslinjene i fase 1 og 2 er vedtatt, mens retningslinjene i fase 3 er under utvikling. Retningslinjearbeidet er et samarbeid mellom fire departementer, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Det ledes av Kunnskapsdepartementet som også vedtar retningslinjene. På denne siden finner du informasjon om formål, mandat og fremdriftsplan for de ulike fasene, samt nyheter om retningslinjearbeidet.

Styringssystemet

Om styringssystemet

Retningslinjene er en del av et styringssystem som har som mål at utdanningene er framtidsrettede og i tråd med tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov. Gjennom dette styringssystemet får både tjenestene og brukerne økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene.

Illustrasjonsbilde av forskere

Mandat

Prosjektets mål er å utarbeide nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger. Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene og skal forskriftsfestes.

bilde av hender som holder

Fremdriftsplan

Utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i tre faser. Fase 1 består av de åtte tidligere rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de øvrige grunnutdanningene. Fase 3 omfatter enkelte videre- og masterutdanninger.

Prosjektsekretariatet

Artikkel Sist oppdatert: 19.12.2019

Prosjektsekretariatet bistår programgruppene i arbeidet med utvikling av retningslinjene og legger til rette for at retningslinjene blir utarbeidet i tråd med mandat og framdriftsplan.