RETHOS: Bakgrunn og organisering

To stortingsmeldinger la grunnlaget for det styringssystemet som i dag gjelder for helse- og sosialfagutdanningene: Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis og Meld. St. 16 (2016-2017) Kvalitet i høyere utdanning.

Bakgrunn

I Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd ble det vist til at helse- og velferdstjenestene ikke har god nok innflytelse på det faglige innholdet i disse utdanningene. Meld St 16 (2017-2017) påpekte at de gamle rammeplanene var for statiske og ikke tok opp i seg endringer i kompetansebehovene. 

De ovennevnte forhold fører til at kompetansen til nyutdannede kandidater ikke i tilstrekkelig grad imøtekommer tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i tjenestene. 

Mange mente at studentene i helse- og sosialfagutdanningene i større grad må forberedes på arbeidsoppgavene og arbeidsmåtene i framtidens helse- og velferdstjenester. For å oppnå dette må både tjenestene og brukergruppene i større grad involveres i utformingen av innholdet i utdanningene.

Det ble konkludert med behov for bedre styring og mekanismer på nasjonalt nivå for å sikre at forventningene oppfylles. Dermed ble det opprettet et nytt styringssystem

 

Organisering av RETHOS- arbeidet

Arbeidet med utvikling av nasjonale faglige retningslinjer er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet (KD), Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), Barne- og familiedepartementet (BFD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det ledes av Kunnskapsdepartementet som også vedtar retningslinjene.                                                                       

Utviklingsarbeidet er organisert som et eget prosjekt i KD. Utviklingsarbeidet består av 3 faser. Fase 1 og 2 omfatter grunnutdanningene og retningslinjene for disse er vedtatt, mens fase 3 omfatter videreutdanninger som er under utvikling.

Prosjektet består av: 

  1. Prosjekteier: Departementsråd i KD
  2. En styringsgruppe sammensatt av ekspedisjonssjefer fra de fire departementene AID, BFD, HOD og KD. Styringsgruppen ledes av ekspedisjonssjef i KD
  3. Egne programgrupper for hver utdanning med representanter fra utdanningene, helse- og velferdstjenestene og studentrepresentanter. Kunnskapsdepartementet oppnevner programgruppene etter forslag fra universitets- og høyskolesektoren, tjenestene og Norsk Studentorganisasjon. Gruppene fremmer forslag til retningslinjer og står senere for revidering av retningslinjene 
  4. Et prosjektsekretariat som har ansvaret for planlegging og organisering av utviklingsarbeidet og fasilitering av programgruppene. Sekretariatet består av tre ansatte.