Organisering

Arbeidet med utvikling av nasjonale faglige retningslinjer er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet (KD), Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det er organisert som et eget prosjekt i KD.

Prosjektet består av: 

  1. Prosjekteier: departementsråd i KD
  2. En styringsgruppe sammensatt av ekspedisjonssjefer fra de fire departementene ASD, BLD, HOD og KD. Styringsgruppen ledes av ekspedisjonssjef i KD
  3. Det etableres 19 programgrupper med representanter fra utdanningene, helse- og velferdstjenestene, studentrepresentanter og eventuelle forskningsmiljøer
  4. Prosjektsekretariat for styringsgruppen og programgruppene. 
organisasjonsstruktur

Kunnskapsdepartementet oppnevner programgrupper som fremmer forslag til retningslinjer og revidering av retningslinjene. Det nedsettes én programgruppe for hver utdanning. Programgruppene skal bestå av representanter fra utdanningene, helse- og velferdstjenestene, studentene og eventuelt forskningsmiljøer.

Til toppen