Bakgrunn og organisering

I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis ga Stortinget sin tilslutning til en rekke forslag for å styrke kvaliteten og relevansen i de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene på universitets- og høyskolenivå.

Bakgrunn

I meldingen vises det til at helse- og velferdstjenestene ikke har god nok innflytelse på det faglige innholdet i disse utdanningene. Tjenestene mener også at utdanningene er for statiske. 

Det konkluderes i meldingen med behov for bedre styring og bedre mekanismer på nasjonalt nivå for å sikre at forventningene oppfylles. 

De ovennevnte forhold fører til at kompetansen til nyutdannede kandidater ikke i tilstrekkelig grad imøtekommer tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i tjenestene. 

Sentrale myndigheter har som et viktig ansvarsområde å sørge for at studentene i helse- og sosialfagutdanningene forberedes på arbeidsoppgavene og arbeidsmåtene i framtidens helse- og velferdstjenester. For å oppnå dette må både tjenestene og brukergruppene i større grad involveres i utformingen av innholdet i utdanningene.

 

Organisering

Arbeidet med utvikling av nasjonale faglige retningslinjer er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet (KD), Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det er organisert som et eget prosjekt i KD.

Prosjektet består av: 

  1. Prosjekteier: departementsråd i KD
  2. En styringsgruppe sammensatt av ekspedisjonssjefer fra de fire departementene ASD, BLD, HOD og KD. Styringsgruppen ledes av ekspedisjonssjef i KD
  3. Det etableres 19 programgrupper med representanter fra utdanningene, helse- og velferdstjenestene, studentrepresentanter og eventuelle forskningsmiljøer
  4. Prosjektsekretariat for styringsgruppen og programgruppene. 
organisasjonsstruktur

Kunnskapsdepartementet oppnevner programgrupper som fremmer forslag til retningslinjer og revidering av retningslinjene. Det nedsettes én programgruppe for hver utdanning. Programgruppene skal bestå av representanter fra utdanningene, helse- og velferdstjenestene, studentene og eventuelt forskningsmiljøer.

Til toppen