RETHOS: Bakgrunn og organisering

I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis ga Stortinget sin tilslutning til en rekke forslag for å styrke kvaliteten og relevansen i de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene på universitets- og høyskolenivå.

Bakgrunn

I Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd ble det vist til at helse- og velferdstjenestene ikke har god nok innflytelse på det faglige innholdet i disse utdanningene. Tjenestene mente også at utdanningene er for statiske. 

Meldingen konkluderte med behov for bedre styring og mekanismer på nasjonalt nivå for å sikre at forventningene oppfylles. 

De ovennevnte forhold fører til at kompetansen til nyutdannede kandidater ikke i tilstrekkelig grad imøtekommer tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i tjenestene. 

Mange mente at studentene i helse- og sosialfagutdanningene i større grad må forberedes på arbeidsoppgavene og arbeidsmåtene i framtidens helse- og velferdstjenester. For å oppnå dette må både tjenestene og brukergruppene i større grad involveres i utformingen av innholdet i utdanningene.

Organisering av RETHOS- arbeidet

Arbeidet med utvikling av nasjonale faglige retningslinjer er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet (KD), Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), Barne- og familiedepartementet (BFD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det ledes av Kunnskapsdepartementet som også vedtar retningslinjene.                                                                       

Utviklingsarbeidet er organisert som et eget prosjekt i KD. Utviklingsarbeidet består av 3 faser. Retningslinjene i fase 1 og 2 er vedtatt, mens retningslinjene i fase 3 er under utvikling. 

Prosjektet består av: 

  1. Prosjekteier: Departementsråd i KD
  2. En styringsgruppe sammensatt av ekspedisjonssjefer fra de fire departementene ASD, BFD, HOD og KD. Styringsgruppen ledes av ekspedisjonssjef i KD
  3. Egne programgrupper for hver utdanning med representanter fra utdanningene, helse- og velferdstjenestene og studentrepresentanter. Kunnskapsdepartementet oppnevner programgruppene. Gruppene fremmer forslag til retningslinjer og senere revidering av retningslinjene 
  4. Et prosjektsekretariat som har ansvaret for utviklingsarbeidet og som fasiliterer programgruppene. Sekretariatet består av tre ansatte.