Formålet med nytt styringssystem

Retningslinjene er en del av et nytt styringssystem. Det nye styringssystemet har som mål at utdanningene selv, tjenestene og brukerne får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene. Retningslinjene skal også utformes i tråd med tjenestenes og brukernes kompetansebehov.

Høsten 2017 startet arbeidet med utvikling av nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag. Retningslinjene er en del av det nye styringssystemet som har tre nivåer: 

  1. Universitets- og høyskoleloven. Denne gir hjemmel for faglig styring av utdanningene gjennom rammeplaner.
  2. Felles forskrift for rammeplan for alle grunnutdanningene. Dette er en ny type rammeplan som fastsetter felles formål og felles innhold for alle grunnutdanningene. Forskriften setter også rammer for arbeidet med retningslinjer for hver enkelt utdanning.
  3. Retningslinjer for hver enkelt utdanning. I stedet for dagens detaljerte beskrivelser av hva som skal inngå i utdanningene, beskriver de nye retningslinjene formål med den enkelte utdanning og forventet sluttkompetanse i form av læringsutbytte for ferdige kandidater.  

Retningslinjene skal utformes i tråd med: 

  1. Tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i tjenestene
  2. Oppdatert og forskningsbasert kunnskap
  3. Sentrale politiske føringer og nasjonale reformer
  4. Utvikling av utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren. 
  5.  Nasjonalt og internasjonalt regelverk. 

De nye nasjonale retningslinjene skal utformes gjennom et samarbeid mellom universitets- og høgskolesektoren og tjenestene. 

Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene og skal forskriftsfestes. Det skal være handlingsrom innenfor retningslinjene til faglig utvikling, nyskaping og institusjonell tilpasning ved den enkelte institusjon.

Til toppen