RETHOS: Om retningslinjene

Her finner du en beskrivelse av hva retningslinjene skal inneholde, og hva det skal tas hensyn til i utformingen.

Retningslinjene skal inneholde: 

  • Formålsbeskrivelse, læringsutbyttebeskrivelser i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og krav til studiets oppbygning, herunder praksisstudier
  • Læringsutbyttebeskrivelse skal beskrive forventet sluttkompetanse hos ferdige kandidater
  • Læringsutbyttebeskrivelsene skal være inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse
  • Læringsutbyttebeskrivelsene skal ikke være for detaljerte, men beskrives på et overordnet nivå

Retningslinjene skal:

  • Fungere fleksibelt med tanke på å endre kravene dersom kompetansebehovene i tjenestene endres
  • Ivareta utdanningsinstitusjonenes behov for autonomi til å utvikle lokale profiler på utdanningstilbudet
  • Ivareta tjenestenes og studentenes behov for forutsigbarhet
  • Sikre at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon, men samtidig gi rom for lokal tilpasning og utvikling

Revisjon av retninglinjene

Retninglinjene skal kunne fungere fleksibelt med tanke på å endre kravene dersom kompetansebehovene i tjenestene endres. 

Det er derfor utarbeidet et mandat for revisjonsarbeidet. Mandatet tydeliggjør det ansvaret programgruppene har for å delta i revideringer av retningslinjer. 

 

Les mandatet for revidering av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene her.pdf