Om retningslinjene

Her finner du en beskrivelse av hva retningslinjene skal inneholde, og hva det skal tas hensyn til når de skal utformes.

Retningslinjene skal: 

-inneholde formålsbeskrivelse, læringsutbyttebeskrivelser i tråd med Nasjonalt   kvalifikasjonsrammeverk og krav til studiets oppbygging, herunder eksterne praksisstudier, for den enkelte utdanning

- utformes som læringsutbyttebeskrivelse med forventet sluttkompetanse hos ferdige kandidater

- læringsutbyttene skal være inndelt i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

- kunne fungere fleksibelt med tanke på å endre kravene dersom kompetansebehovene i tjenestene endres og samtidig ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes og studentenes behov for forutsigbarhet

- gjelde for alle utdanningene og for alle de berørte sektorene

-  sikre nødvendig styring slik at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon, men samtidig gi rom for lokal tilpasning og utvikling. 

Retningslinjene skal utformes i tråd med:

  1. Tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i tjenestene
  2. Oppdatert og forskningsbasert kunnskap
  3. Sentrale politiske føringer og nasjonale reformer
  4.  Utvikling av utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren. 
  5. Nasjonalt og internasjonalt regelverk.

Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger