Om retningslinjene

Her finner du en beskrivelse av hva retningslinjene skal inneholde, og hva det skal tas hensyn til når de skal utformes.

Retningslinjene skal: 

 • inneholde formålsbeskrivelse, læringsutbyttebeskrivelser i tråd med Nasjonalt   kvalifikasjonsrammeverk og krav til studiets oppbygging, herunder eksterne praksisstudier
 • utformes som læringsutbyttebeskrivelse med forventet sluttkompetanse hos ferdige kandidater
 • læringsutbyttene skal være inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse
 • kunne fungere fleksibelt med tanke på å endre kravene dersom kompetansebehovene i tjenestene endres og samtidig ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes og studentenes behov for forutsigbarhet
 • gjelde for alle utdanningene og for alle de berørte sektorene
 • sikre nødvendig styring slik at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon, men samtidig gi rom for lokal tilpasning og utvikling

Retningslinjene skal utformes i tråd med:

 1. Tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i tjenestene
 2. Oppdatert og forskningsbasert kunnskap
 3. Sentrale politiske føringer og nasjonale reformer
 4.  Utvikling av utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren
 5. Nasjonalt og internasjonalt regelverk

Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger

Til toppen