Mandat

Prosjektets mål er å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkel grunnutdanning i helse- og sosialfag. Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene. Det skal være handlingsrom innenfor retningslinjene til faglig utvikling,nyskaping og institusjonell tilpasning ved den enkelte institusjon.

Mandat.pdf 

Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninge

Retningslinjene skal:

  • Inneholde formålsbeskrivelse, læringsutbyttebeskrivelser i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og krav til studiets oppbygging, herunder eksterne praksisstudier, for den enkelte utdanning
  • utformes som læringsutbyttebeskrivelse med forventet sluttkompetanse hos ferdige kandidater
  • læringsutbyttene skal være inndelt i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse
  • kunne fungere fleksibelt med tanke på å endre kravene dersom kompetansebehovene i tjenestene endres og samtidig ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes og studentenes behov for forutsigbarhet
  • gjelde for alle utdanningene og for alle de berørte sektorene
  • sikre nødvendig styring slik at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon, men samtidig gi rom for lokal tilpasning og utvikling.

Retningslinjene skal utformes i tråd med:
1 Tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i tjenestene
2 Oppdatert og forskningsbasert kunnskap
3 Sentrale politiske føringer og nasjonale reformer
4 Utvikling av utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren.
5 Nasjonalt og internasjonalt regelverk.


Programgruppene er ansvarlige for innholdet i retningslinjene

Utdrag fra mandatet