RETHOS: Arrangementer

Her finner du informasjon om tidligere og kommende arrangementer.

Det er for tiden ingen planlagte arrangementer.

 

Tidligere arrangementer 

 

Høringsmøte om forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning

Kunnskapsdepartementet inviterer til høringsmøte om forslag til forskrift som ble sendt på høring 24. april 2019. Høringsmøtet vil avholdes 3.juni kl.11.00-14.00 i Kunnskapsdepartementets lokaler. Adressen er Kirkegata 18.  

Meld deg på her innen 27.mai 2019. 

Program.pdf

 

Høringsmøte om forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie 

Kunnskapsdepartementet inviterer til høringsmøte om forslag til forskrift som ble sendt på høring 1. april 2019. Høringsmøtet vil avholdes 21.mai kl.12.00-15.00 i våre lokaler. 

Program 21. mai 2019.pdf

 

Presentasjoner

Høringsmøte AKS - Toril Johansson.pdf

Master i allmennsykepleie - Petter Øgar.pdf

Helsedirektoratets arbeid med master AKS.pdf

 

Implementeringskonferanse 

Kunnskapsdepartementet inviterer til implementeringskonferansen Nye retningslinjer - nye muligheter. Konferansen avholdes 19.mars 2019 på Scandic St. Olavs plass fra kl.10.00 -15.00.

 

Les mer om konferansen og programmet. 

 

Høringskonferanse for fase 2

Kunnskapsdepartementet inviterer til høringskonferanse for fase 2

4. februar 2019 på Oslo Kongressenter fra kl.10.00 -15.00. 

Meld deg på innen 13.januar 2019.

Program (pdf)

 

Høringskonferanse for fase 1

Kunnskapsdepartementet inviterer til høringskonferanse for fase 1

9.mai 2018 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport fra kl. 10.00-15.00.

Fristen for påmelding er utvidet, meld deg på her innen 29.april. 

Program-for-horingskonferansen-fase-1 (pdf)

 

 

Møte for bruker- og interesseorganisasjonene

Tid: 12.mars 2018 kl. 13.00 – 15.00
Sted: Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18

Prosjektsekretariatet for Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) inviterer med dette til informasjonsmøte for å informere om arbeidet med nye retningslinjer for helse- og sosialfaglige grunnutdanninger i fase 2.

 

 

Invitasjon til møte for profesjons-, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner

Tid: 12.mars 2018 kl. 09.00 – 12.00
Sted: Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18

Prosjektsekretariatet for Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) inviterer med dette til informasjonsmøte for å informere om arbeidet med nye retningslinjer for helse- og sosialfaglige grunnutdanninger i fase 2. 

 

 

Dialogmøte om utvikling av nasjonal retningslinje for sykepleierutdanningen

Møtet avholdes 10. januar 2018 fra kl. 12.00-14.30
Kunnskapsdepartementet i Kirkegata 18, Oslo

Vi trenger dine innspill for å utvikle fremtidens sykepleierutdanning
Det er et behov for bedre nasjonal styring for å sikre at studentene forberedes på arbeidsoppgaver og arbeidsmåter i framtidens helse og velferdstjenester, samt å styrke kvalitet og relevans i alle helse og sosialfagutdanningene (Meld.St. 13, 2011-2012 og Meld. St. 16, 2016-2017).
Kunnskapsdepartementet har derfor opprettet en programgruppe for sykepleierutdanningen som skal utarbeide ny nasjonal retningslinje. Retningslinjene skal beskrive formålet med utdanningen, de viktigste kunnskapsområdene og hva sykepleierne skal kunne ved endt utdanning. For mer informasjon om organisering og bakgrunn kan dere se nettsiden til prosjektet.


Dialogmøte for å sikre brukerinvolvering
Programgruppene ønsker å invitere brukerorganisasjonene til et dialogmøte der konkrete spørsmål vil diskuteres. Spørsmål vil bli sendt til de påmeldte i god tid før møtet. Det er viktig å presisere at retningslinjen skal være på programplan-nivå og at innspillene må formuleres deretter.
Resultater fra diskusjonene og skriftlige innspill vil bli bearbeidet og tatt i betraktning i arbeidet mot ferdigstillelse av retningslinjene. Retningslinjen vil deretter sendes på ordinær høring 1.mars 2018.


Programgruppen for sykepleierutdanning er svært opptatte av å sikre brukermedvirkning og involvering. Det oppfordres derfor til aktiv deltakelse i arbeidet. Programgruppen ønsker med dette velkommen til et viktig dialogmøte.


Det vil bli servert lunsj fra kl. 12.00. Dialogmøtet vil være mellom 12.30-14.30. Program og definerte spørsmål til diskusjon vil bli tilsendt.
Meld deg på innen 15.desember.

 

Invitasjon til dialogmøte for ergoterapeut- og fysioterapeututdanningene

Møtet avholdes 13. desember 2017, fra kl 09.00-12.00 i Kunnskapsdepartementet i Kirkegata 18, Oslo.

Det er behov for bedre nasjonal styring for å sikre at studentene forberedes på arbeidsoppgaver og arbeidsmåter i framtidens helse og velferdstjenester, samt å styrke kvalitet og relevans i alle helse og sosialfagutdanningene (Meld.St. 13, 2011-2012 og Meld. St. 16, 2016-2017).

Kunnskapsdepartementet har opprettet en programgruppe for ergoterapeututdanning og en programgruppe for fysioterapeututdanning som skal utarbeide nasjonale retningslinjer for utdanningene.  

Programgruppene er sammensatt av representanter fra tjenestene, utdanningene og studentene.

Det er nødvendig for programgruppens arbeid å få innspill og drøfte problemstillinger med aktører som representerer brukergrupper.

I møtet vil hver programgruppe først presentere hvor langt vi er kommet i arbeidet med nye retningslinjer. Dette innebærer blant annet utforming av læringsutbyttebeskrivelser, som belyser hva studentene skal kunne når de er ferdigutdannet, definere strukturen i hvordan utdanningen skal bygges opp,  samt avklare spørsmål rundt praksis i utdanningen og  samarbeid med brukere og andre aktører. Det legges opp til innspill og diskusjon i ettertid.

Innspill som kommer fram i møtet vil bli bearbeidet og tatt i betraktning i arbeidet mot ferdigstillelse av retningslinjene som skal sendes til Kunnskapsdepartementet 1.mars 2018. Retningslinjene vil deretter sendes på ordinær høring.

Møtet avholdes 13. desember fra kl 09.00-12.00 i Kunnskapsdepartementet i Kirkegata 18, Oslo

Meld deg på innen 19.november.

Det blir servert lunsj i møtet.

Endelig program vil bli tilsendt.

 

 

Oppstartskonferanse for fase 2

Oppstartskonferansen for programgruppene i fase 2 er satt til 27.-28. februar 2018 på Clarion Hotel og Congress Oslo Airport. Programgruppeledere vil i tillegg bli invitert til et formøte 26.februar. 

 Mer informasjon kommer fortløpende. 

 

Oppstartskonferanse
Foto: Mia Andresen

 

 

Møte for bruker- og interesseorganisasjonene

Tid: 26.september kl. 10.30 – 12.30
Sted: Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18

Program for møte med bruker- og interesseorganisasjonene 26.09.17.pdf

Påmeldingsfrist: 20.september

Prosjektsekretariatet for Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) inviterer med dette til informasjonsmøte for å informere om arbeidet med nye retningslinjer for helse- og sosialfaglige grunnutdanninger. 

Bakgrunn

Gjennom Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis og Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning har det vært påpekt at det er behov for å endre utdanningene slik at de er i tråd med samfunnets behov. I tillegg pekes det på at det er behov for bedre styring og bedre mekanismer på nasjonalt nivå for å sikre at forventningene oppfylles. For å lykkes med dette er det nødvendig å sikre et bedre samspill mellom tjenestene og utdanningene. I tillegg er det viktig at brukere av tjenestene bli hørt i arbeidet med nye retningslinjer. 

Det opprettes et nytt styringssystem i form av en overordnet felles rammeplan for alle de 19 helse- og sosialfaglige grunnutdanningene på universitets- og høgskolenivå. I tillegg skal det utarbeides retningslinjer for hver av de 19 utdanningene. De åtte utdanningene som har egne rammeplaner i dag, er utdanningene til barnevernspedagog, bioingeniør, ergoterapeut, fysioterapeut, radiograf, sosionom, sykepleier og vernepleier. I tillegg til de åtte utdanningene med rammeplaner gjelder det nye systemet også de elleve utdanningene som ikke har egne rammeplaner. Dette er audiograf-, ernærings-, farmasøyt (provisor- og reseptar-), medisin-, odontologi-, optiker-, ortopediingeniør-, psykolog-, tannpleier- og tannteknikkutdanningen. Høsten 2017 starter arbeidet med retningslinjer for de åtte utdanningene som i dag har egne rammeplaner, og våren 2018 starter arbeidet med de resterende utdanningene. 

Retningslinjene for hver enkelt utdanning skal beskrive formålet med utdanningen og forventet sluttkompetanse i form av beskrivelser av læringsutbytte for ferdige kandidater slik kravet er utformet i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Sluttkompetansen beskrives i form av læringsutbytter inndelt i kriteriene: kunnskap, ferdighet og generell kompetanse. Departementet vil komme tilbake til om retningslinjene skal forskriftsfestes. 

Programgrupper 

Departementet har opprettet i alt åtte programgrupper for å utvikle retningslinjene. Programgruppene består av representanter fra utdanningene, representanter fra relevante helse- og velferdstjenester og studenter for de utdanningene som er med i fase 1. 

Programgruppene skal være i dialog med eksterne aktører og relevante brukergrupper om retningslinjene. I den forbindelse inviterer vi til et informasjonsmøte for å informere om prosjektet med utarbeidelse av nye retningslinjer tirsdag 26.september fra 10.30 – 12.30. 

Det er begrenset antall plasser og de tildeles så langt det er plass. Vi har satt en grense på maks èn fra hver organisasjon.  

 

 

Invitasjon til møte for profesjons-, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner

Tid: 27.september 2017, 11.30-14.30
Sted: Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18

Program for møte med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner 27.09.17.pdf

Påmeldingsfrist: 21.september

Prosjektsekretariatet for Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) inviterer med dette til informasjonsmøte for å informere om arbeidet med nye retningslinjer for helse- og sosialfaglige grunnutdanninger. 

Bakgrunn

Gjennom Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis og Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning har det vært påpekt at det er behov for å endre utdanningene slik at de er i tråd med tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i tjenestene. I tillegg pekes det på at det er behov for bedre styring og bedre mekanismer på nasjonalt nivå for å sikre at forventningene oppfylles. For å lykkes med dette er det nødvendig å sikre et bedre samspill mellom tjenestene og utdanningene. I tillegg er det viktig at brukere av tjenestene bli hørt i arbeidet med nye retningslinjer. 

Det opprettes et nytt styringssystem i form av en overordnet felles rammeplan for alle de 19 helse- og sosialfaglige grunnutdanningene på universitets- og høgskolenivå. I tillegg skal det utarbeides retningslinjer for hver av de 19 utdanningene. De åtte utdanningene som har egne rammeplaner i dag, er utdanningene til barnevernspedagog, bioingeniør, ergoterapeut, fysioterapeut, radiograf, sosionom, sykepleier og vernepleier. I tillegg til de åtte utdanningene med rammeplaner gjelder det nye systemet også de elleve utdanningene som ikke har egne rammeplaner. Dette er audiograf-, ernærings-, farmasøyt (provisor- og reseptar-), medisin-, odontologi-, optiker-, ortopediingeniør-, psykolog-, tannpleier- og tannteknikkutdanningen. Høsten 2017 starter arbeidet med retningslinjer for de åtte utdanningene som i dag har egne rammeplaner, og våren 2018 starter arbeidet med de resterende utdanningene. 

Retningslinjene for hver enkelt utdanning skal beskrive formålet med utdanningen og forventet sluttkompetanse i form av beskrivelser av læringsutbytte for ferdige kandidater slik kravet er utformet i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Sluttkompetansen beskrives i form av læringsutbytter inndelt i kriteriene: kunnskap, ferdighet og generell kompetanse. Departementet vil komme tilbake til om retningslinjene skal forskriftsfestes. 

Programgrupper

Departementet har opprettet i alt åtte programgrupper for å utvikle retningslinjene for utdanningene i fase 1. Programgruppene består av representanter fra utdanningene, representanter fra relevante helse- og velferdstjenester og studenter. 

Programgruppene skal være i dialog med eksterne aktører og relevante brukergrupper om retningslinjene. I den forbindelse inviterer vi profesjons-, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene til et informasjonsmøte om arbeidet med utarbeidelse av nye retningslinjer tirsdag 27.september fra 11.30 – 14.30 i Kunnskapsdepartementet. 

Når dere kommer ankommer resepsjonen spør etter Ane-Berit Hurlen eller Mia Andersen. Husk å ta med legitimasjon.  

Det er begrenset antall plasser og de tildeles så langt vi har plass. Vi har satt en øvre grense på to deltakere fra hver organisasjon.