Høringer

Høring Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2019

Vår ref.: 19/1516

Høring - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie

Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie på høring. 

Forskrift om masterutdanning i avansert klinisk allmensykepleie skal sikre at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon, men samtidig gi rom for lokal tilpasning og utvikling ved den enkelte institusjon. Den skal videre kunne fungere fleksibelt med tanke på justering av innhold dersom kompetansebehovene i tjenestene endres, og samtidig ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes, brukernes og studentenes behov for forutsigbarhet.

Det er et stort behov for å styrke og videreutvikle kompetansen hos ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Det er særlig behov for styrket klinisk breddekompetanse i kommunene. Her utgjør sykepleiere en viktig gruppe. Få faktorer er mer avgjørende for kvaliteten på tjenesten enn innhold, kvalitet og de verdier som formidles i grunn- og videreutdanningene. Det må utdannes helsepersonell med en kompetanse som på best mulig måte bidrar til å dekke befolkningens behov. Utdanningene skal også bidra til bærekraft og legge grunnlag for fremtidens yrkesroller. Utviklingen av denne masterutdanningen har derfor kommet etter initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet. Utdanningen er rettet mot behovene i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Det faglige grunnlaget for forslag til forskrift er utviklet i samarbeid med universiteter og høgskoler, Universitets- og høgskolerådet, KS, kommuner og Norsk Sykepleierforbund.

En arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet har utarbeidet innholdet. Denne arbeidsgruppen har hatt representanter fra tjenestene og universitets- og høyskolesektoren. Den har vært ledet av Helsedirektoratet.

Arbeidet med utviklingen av selve forskriften er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og RETHOS-sekretariatet.

Helsedirektoratet vil parallelt med høringen publisere en rapport som gir mer utdypende informasjon om helsemyndighetenes hensikt med og anbefalt innhold og organisering av masterutdanningen, rapporten kan lastes ned fra Helsedirektoratets hjemmeside.  

Helse- og omsorgsdepartementet vil innføre offentlig spesialistgodkjenning av kandidater med masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie.

Definisjoner og begrepsbruk
Helsedirektoratet har foreslått å benytte forkortelsen AKS for begrepet avansert klinisk allmennsykepleie. Begrunnelsen for å beholde denne forkortelsen er at AKS har blitt innarbeidet både i utdanningsmiljøer og i helse- og omsorgstjenester. Begrepene avansert og klinisk er med å definere innhold og retning for denne masterutdanningen og fanger samtidig opp internasjonalt bruk av advanced og clinical om tilsvarende utdanningsløp. Det er i tråd med International Council of Nursing sin definisjon av Nurse Practitioner/Advanced Practice Nurse, og som denne utdanningen viser til. Det er også et poeng å tydeliggjøre at masterutdanningen er rettet mot å utføre sykepleie basert på forsknings-, erfarings- og brukerkunnskap og dermed styrke det kliniske arbeidet med pasienter.

Utdanning rettet mot behovene i kommunale helse- og omsorgs­tjenester
Innholdet i masterutdanningen skal innrettes mot de samlede behovene i tjenesten, både til innbyggere med akutt og kronisk sykdom, innen somatikk, psykisk helse og rus, rettet mot forebygging, behandling og oppfølging av alle innbyggere, fra dem med lette/enkeltstående sykdommer til eldre og skrøpelige/andre med store og sammensatte behov. Barn og unge inngår, men det er en avgrensning mot innholdet i helsesykepleier- og jordmorutdanningene.

Følgende områder oppsummerer sentrale oppgaver og funksjoner kandidaten skal ha etter endt utdanning:

 • Kliniske undersøkelser og behandling: Kandidaten skal kunne gjennomføre kliniske undersøkelser, vurderinger og iverksette tiltak på selvstendig grunnlag og i samarbeid og samhandling med pasienter, pårørende, helsepersonell og andre relevante fagpersoner.

 • Pasientopplæring og veiledning: Kandidaten skal kunne undervise og veilede pasienter, brukere og pårørende slik at de kan mestre helseutfordringer og sykdom, og veilede kolleger slik at de kan støtte pasienter og pårørende i dette. Dette innebærer forståelse for at innbyggere kan ha ulike forutsetninger til å forstå helseinformasjon («health literacy»), men også kunnskap og ferdigheter i helsepedagogiske teorier og prinsipper for å kunne tilpasse undervisning og veiledning til pasienter, pårørende og kollegers forkunnskaper og forutsetninger.
 • Fagutvikling: Kandidaten skal kunne ta initiativ til utviklingsarbeid og å lede fagutvikling på eget arbeidssted og å delta i forskning.
 • Faglig koordinering og ledelse: Kandidaten skal kunne gå inn som faglig koordinator av tjenestene, gjerne som teamleder og veileder for andre kolleger. Videre skal kandidaten kunne inngå i kvalitets­utviklings­­arbeid og å kunne lede relevante prosjekter for innovasjon, velferdsteknologi og annet utviklings­arbeid, herunder delta i forskning.

Masterutdanningen er utformet i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). 

Høringen
Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om særlig å vurdere om innholdet i er i tråd med behovene for kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Videre vil departementet ha tilbakemelding på om det er noe som mangler eller som bør utgå i forskriften. Departementet vil også ha tilbakemelding på omfanget av innholdet i forskriften, og om det er gjennomførbart innenfor rammene for utdanningen. Se for øvrig høringsspørsmålene nedenfor.

Høringsspørsmål
Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om å særlig besvare følgende spørsmål:

 1. Formålet med forskriften er blant annet å sikre at kandidater med masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie får samme sluttkompetanse uavhengig av hvilken utdanningsinstitusjon de er utdannet ved. Hvordan vurderes dette å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene?

 2. I hvilken grad vurderes utkast til forskrift å være i tråd med intensjonen med masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie, herunder behovet for breddekompetanse, kompetanse til å fylle nye roller, funksjoner og oppgaver som beskrevet i forskriften?

 3. I hvilken grad vurderes utkast til forskrift å være i tråd med tjenestenes kompetansebehov?

 4. I hvilken grad vurderes utkast til forskrift å være i tråd med brukernes behov for kompetanse i tjenestene? Vi ber særlig brukerorganisasjoner gi innspill på dette spørsmålet.

 5. Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonenes behov for lokal tilpasning? Vi ber særlig utdanningsinstitusjonene gi innspill på dette spørsmålet.

 6. Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til tjenestenes behov for enhetlig sluttkompetanse? Vi ber særlig tjenestene og brukerne gi innspill på dette spørsmålet.

 7. Er det innhold som mangler i høringsutkastet? I så fall hvilke?

 8. Er det innhold som bør tas ut eller nedtones? I så fall hva?

 9. Praksisstudier skal beskrives, men på et overordnet nivå. Detaljert beskrivelse av praksisstudiene skal skje ved den enkelte utdanningsinstitusjon. Er forskriftens beskrivelse av praksisstudier hensiktsmessig?

 10. Masterutdanningen har et krav om 800 timers praksis. I hvilken grad er kravene i forskriften gjennomførbare innenfor rammene av en masterutdanning?

 11. En vesentlig del av praksisstudiene skal som hovedregel være organisert som veiledet praksis av sykepleiere med masterkompetanse innen allmennsykepleie eller andre med avansert klinisk og akademisk kompetanse på minimum masternivå og med inngående kunnskap om rollen og oppgavene til allmennsykepleiere. Anses dette som gjennomførbart?

 12. Er innholdet og omfanget av masterutdanningen gjennomførbart innenfor rammen av et 120 studiepoengs studium?

 13. Er tittelen masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie dekkende for innholdet?

 14. Masterutdanningen skal kvalifisere til spesialistgodkjenning i avansert klinisk allmennsykepleie. I forarbeidene som omtales i Helsedirektoratets rapport, er nasjonal eksamen på slutten av utdanningen foreslått som grunnlag for å kunne søke om spesialistgodkjenning. Nasjonal eksamen er eventuelt tenkt utformet og gjennomført i et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene. Vurderes nasjonal eksamen som hensiktsmessig for å sikre tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å kunne gi spesialistgodkjenning?

Kunnskapsdepartementet understreker at det kan bli justeringer av forskriften som følge av innspill i løpet av høringsrunden.

Det gjennomføres et høringsmøte 21. mai 2019 i Kunnskapsdepartementet. For informasjon og mulighet for påmelding, se våre nettsider. Frist for påmelding er 15. mai 2019.

Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie trer i kraft 1. januar 2020.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2632551.

Høringsfristen er 1. juli 2019.

Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert.

 

Med hilsen


Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                       Berit Johnsen
                                                                                    avdelingsdirektør

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 • ADHD Norge
 • Afasiforbundet i Norge
 • AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk)
 • Akershus Barne- og Ungdomsråd (ABUR)
 • Akershus fylkeskommune
 • Akershus universitetssykehus HF
 • A-Larm (bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling)
 • Aldring og helse
 • Alle kommuner
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Bergen
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Oslo
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Tromsø
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Trondheim
 • ALS Norsk støttegruppe
 • Amathea (rådgiving for uplanlagte gravide)
 • Ammehjelpen
 • ANANKE - Norsk OCD forening
 • Angstringen
 • Anonyme Alkoholikere
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Assistanse. Interesseforening for barn med synshemming
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Aurora Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
 • Aust-agder Barne- og ungdomsråd (AABUR)
 • Aust-Agder fylkeskommune
 • Autismeforeningen i Norge
 • BAR - Barn av rusmisbrukere
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • ungdoms- og familiedirektoratet Barne-
 • Barnekreftforeningen
 • Barneombudet
 • Bipolarforeningen Norge
 • Blodkreftforeningen
 • Blærekreftforeningen
 • Blå Kors Borgestadklinikken
 • Blå Kors Norge
 • Blålys (landsforeningen for seksuelt misbrukte)
 • Brystkreftforeningen
 • Bufetat Midt-Norge
 • Bufetat Nord
 • Bufetat Sør
 • Bufetat Vest
 • Bufetat Øst
 • Buskerud fylkeskommune
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • CarciNor –(for personer med nevroendokrin kreft)
 • Cerebral Parese-Foreningen
 • Delta
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske PKU-forening
 • Den norske tannlegeforening
 • Diabetesforbundet
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Dysleksi Norge
 • Endometrioseforening
 • Fagforbundet
 • Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
 • Fellesorganisasjonen
 • Finansdepartementet
 • Finnmark fylkeskommune
 • Finnmarkssykehuset HF
 • Folkehelseinstituttet
 • Forandringsfabrikken
 • Forbundet mot Rusgift
 • Forbundet Tenner og Helse
 • Foreningen for barnepalliasjon - FFB
 • Foreningen for Blødere i Norge
 • Foreningen for Digeorge syndrom
 • Foreningen for el-overfølsomme
 • Foreningen for Fangers Pårørende
 • Foreningen for Fragilt X-syndrom
 • Foreningen for Gynekologisk Kreftrammede (Gynkreftforeningen)
 • Foreningen for hjertesyke barn
 • Foreningen for intensiv stimulering av hjerneskadde
 • Foreningen for Kroniske Smertepasienter
 • Foreningen for muskelsyke
 • Foreningen for Søvnsykdommer
 • Foreningen Norges døvblinde
 • Forsvarsdepartementet
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Fylkesmannen i Buskerud
 • Fylkesmannen i Finnmark
 • Fylkesmannen i Hedmark
 • Fylkesmannen i Hordaland
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oppland
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 • Fylkesmannen i Telemark
 • Fylkesmannen i Troms
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold
 • Fylkesmannen i Østfold
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Akershus
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Aust-Agder
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Buskerud
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Finnmark
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Hedmark
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Hordaland
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Møre og Romsdal
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Nordland
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Oppland
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Rogaland
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Sogn og Fjordane
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Telemark
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Troms
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Trøndelag
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Vest-Agder
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Vestfold
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Østfold
 • Fylkesråd for funksjonshemmede Oslo
 • Handikappede barns foreldreforening
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • HBRSU - Landsforeningen for transkjønnete
 • Hedmark fylkeskommune
 • Helgelandssykehuset HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Førde HF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Nord-Trøndelag HF
 • Helse Stavanger HF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helsedirektoratet
 • Helseklage – Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
 • Helseutvalget
 • HivNorge
 • Hjernesvulstforeningen
 • Hordaland barne- og ungdomsråd
 • Hordaland fylkeskommune
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Hørselshemmedes Landsforbund
 • Iktyoseforeningen i Norge
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Interesseforeningen for LMBB-syndrom
 • Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kirkens bymisjon
 • Klinerfelterforeningen i Norge
 • Kliniske ernæringsfysiologers forening
 • Knappenforeningen- for barn med spise- og ernæringsproblemer
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kompetansenettverk for kvalitet i Barnevern
 • Kompetansesenter - Rus
 • Kreftforeningen
 • KREM (Kreativt og mangfoldig arbeidsliv)
 • KS
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsforbundet for Utviklingshemmede og deres pårørende
 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
 • Landsforeningen Alopecia Areata
 • Landsforeningen for amputerte
 • Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord?
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Landsforeningen for Huntingtons sykdom
 • Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager
 • Landsforeningen for nakkeskadde
 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
 • Landsforeningen for Overvektige
 • Landsforeningen for polioskadde
 • Landsforeningen for Prader Willi syndrom
 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
 • Landsforeningen for ryggmargsskadde
 • Landsforeningen for trafikkskadde
 • Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
 • Landsforeningen uventet barnedød
 • støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner Landsforeningen We shall overcome
 • Landsgruppen av helsesøstre
 • Landsorganisasjonen for Romanifolket
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • LAR-Nett Norge
 • Leppe- ganespalte Foreningen?
 • Leve - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
 • Leverforeningen
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • LSHDB (Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde)
 • Lungekreftforeningen
 • Lymfekreftforeningen
 • M.E. Nettverket i Norge
 • MARBORG (brukerorganisasjon på rusfeltet)
 • Marfanforeningen
 • Mental Helse
 • Mental helse ungdom
 • MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
 • Momentum Protesebrukerforeningen
 • Morbus Addison Forening
 • Multippel Sklerose Forbundet i Norge
 • Munn- og halskreftforeningen
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • NA (Anonyme Narkomane)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt forbund for folk i LAR
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
 • NOFUS (urologiske sykdommer)
 • Nord universitet
 • Nordland Barne- og ungdomsråd (NOBUR)
 • Nordland fylkeskommune
 • Nordlandssykehuset HF
 • Norges Astma- og allergiforbund
 • Norges barnevernlederorganisasjon (NOBO)
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Døveforbund
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Fibromyalgi Forbund
 • Norges forskningsråd
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges ME-forening
 • Norges Migreneforbund
 • Norges Optikerforbund
 • Norges Parkinsonsforbund
 • Norges Tannteknikerforbund
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norges Whiplash Forbund (for personer som har blitt skadet i trafikkulykker)
 • NORILCO(Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte)
 • Norsk barnelegeforening
 • Norsk Barnevernsamband
 • Norsk Craniofacial Forening
 • Norsk CRPS-Forening
 • Norsk Cøliakiforening
 • Norsk Dysmeliforening
 • Norsk dystoniforening
 • Norsk Epilepsiforbund
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk forbund for svaksynte
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk Forening for Analatresi
 • Norsk forening for cystisk fibrose
 • Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom
 • Norsk Forening for Nevrofibromatose
 • Norsk forening for osteogenesis imperfecta
 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
 • Norsk forening for Rett syndrom
 • Norsk forening for slagrammede
 • Norsk forening for Tuberøs Sklerose
 • Norsk Fosterhjemsforening
 • Norsk Fysioterapiforbund
 • Norsk glaukomforening
 • Norsk Hemokromatoseforbund
 • Norsk Immunsviktforening
 • Norsk Innvandrerforum
 • velferd og aldring Norsk institutt for forskning om oppvekst
 • Norsk Interesseforening for kortvokste
 • Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale
 • Norsk intravenøsforening
 • Norsk Kiropraktorforening
 • Norsk Lymfødemforening
 • Norsk Manuellterapeutforening
 • Norsk nettverk for downs syndrom
 • Norsk Ortopedisk Forening
 • Norsk osteoporoseforening
 • Norsk palliativforening
 • Norsk pasientforening
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Norsk Porfyriforening
 • Norsk Psoriasisforbund
 • Norsk Psykiatrisk Forening
 • Norsk Psykoanalytisk Forening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk Revmatikerforbund
 • Norsk sarkoidose Forening
 • Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis
 • Norsk Spielmeyer-Vogt Forening
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tannpleierforening
 • Norsk tjenestemannslag
 • Norsk Tourette Forening
 • Norske Fotterapeuters Forbund
 • Norske Ortoptisters Forening
 • Norske Samers Riksforbund
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Oppland fylkeskommune
 • Organisasjon mot offentlig diskriminering
 • Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)
 • Oslo universitetssykehus HF
 • OsloMet storbyuniversitetet
 • Parat Helse
 • Pasient- og brukarombodet i Hordaland
 • Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal
 • Pasient- og brukarombodet i Rogaland
 • Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane
 • Pasient- og brukerombudet i Agder
 • Pasient- og brukerombudet i Buskerud
 • Pasient- og brukerombudet i Finnmark
 • Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
 • Pasient- og brukerombudet i Nordland
 • Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo
 • Pasient- og brukerombudet i Telemark
 • Pasient- og brukerombudet i Troms
 • Pasient- og brukerombudet i Trøndelag
 • Pasient- og brukerombudet i Vestfold
 • Pasient- og brukerombudet i Østfold
 • Pensjonistforbundet
 • Prematurforeningen
 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
 • ProLAR (Nasjonalt forbund for folk i LAR)
 • Prostatakreftforeningen
 • Proteinintoleranseforeningen
 • Pårørendealliansen
 • Redd Barna
 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
 • Ressurssenteret for omstilling i kommunene
 • Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge
 • Retretten (interesseorganisasjon for rusmisbrukere)
 • RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon)
 • Rogaland fylkeskommune
 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
 • Ryggforeningen i Norge
 • Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen
 • Rådet for psykisk helse
 • Rådgivning om spiseforstyrrelse
 • SAF (Synshemmede akademiker)
 • SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmede organisasjoner)
 • Sametinget
 • Samisk høgskole
 • Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger
 • Selvhjelp Norge (Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp)
 • Senior Norge
 • Sex og politikk
 • SINTEF Helse
 • Sjukehusapoteka Vest HF
 • Sjukehusapotekene i Midt-Norge HF
 • Skeiv ungdom
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • St. Olavs Hospital HF
 • Statens helsetilsyn
 • Statens legemiddelverk
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Stiftelsen Fontene - Fontenehuset i oslo
 • Stiftelsen Kirkens familievern
 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset
 • Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
 • Stiftelsen Rettferd for taperne
 • Stoffskifteforbundet (STOFO)
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehusapotek Nord HF
 • Sykehusapotekene HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sykehuspartner HF
 • Sørlandet sykehus HF
 • Taternes Landsforening
 • Telemark fylkeskommune
 • Telemark ungdomsråd
 • Troms barne- og ungdomsråd
 • Troms fylkeskommune
 • Trøndelag Barne- og ungdomsråd
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Turner Syndrom foreningen Norge
 • Ung Kreft – for unge kreftrammede og pårørende
 • Ungdom mot narkotika
 • Ungdom og Fritid
 • Ungdommens fylkesting - Buskerud fylkeskommune
 • Ungdommens Fylkesting - Hedmark fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting - Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting - Oppland fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting - Rogaland fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting (UFT) - Vest-Agder fylkeskommune
 • Ungdomspolitisk utvalg - Sogn og Fjordane
 • Ungdomspolitisk utvalg (UPU) i Finnmark fylke
 • Unge duer
 • Unge funksjonshemmede
 • Unge funksjonshemmede
 • Uni research Helse
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Utenriksdepartementet
 • Velferdsalliansen
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Verdighetsenteret
 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Vestfold barne- og ungdomsråd
 • Vestfold fylkeskommune
 • Vestre Viken HF
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Voksne for barn
 • Wayback (stiftelse for straffedømte)
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Østfold Barne- og Ungdomsråd
 • Østfold fylkeskommune