Innspill

Alle skriftlige innspill sendes til prosjektsekretariatet for videresending til programgruppelederne. Her vil du finne informasjon om hvordan du sender inn innspill.

Innspill og åpne prosesser

Leder av programgruppen har ansvar for prosess, fremdrift og dokumentasjon av arbeidet. Programgruppene skal i samarbeid med prosjektsekretariatet ivareta en åpen prosess og dialog med relevante aktører som brukerorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner, utdanningene og tjenesten man utdanner for. Dialogen med aktørene kan sikres på ulike måter gjennom for eksempel møter, konferanser og seminar.

Programgruppens leder har videre ansvar for å ha nødvendig dialog med øvrige programgrupper.

Programgruppene skal også være åpne for anmodning fra relevante aktører om å dele informasjon om arbeidet i programgruppene på eksterne møter, etc.

Prosessen skal:

  • sikre helse- og velferdstjenestene og sektormyndighetene (på ulike nivåer) økt innflytelse på de helse- og sosialfaglige utdanningene
  • inkludere brukere og andre relevante aktører, som profesjonsorganisasjoner, i prosessen
  • legge grunnlaget for et likeverdig samspill mellom universitets- og høyskolesektoren og helse- og velferdstjenestene
  •  ivareta universiteter og høyskolers faglige frihet med hensyn til metode og undervisningsformer.

(Mandat, Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene, RETHOS)

Alle skriftlige innspill sendes til prosjektsekretariat for videresending til programgruppelederne.

Alle innspill vil bli håndtert fortløpende, på forhånd takk for ditt innspill!

 

 

Til toppen