Tildelingsbrev til universiteter og høyskoler for 2011

Tildelingsbrevet er et av departementets sentrale styringsverktøy overfor underliggende virksomheter. Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet, stiller departementet bevilgningene til disposisjon for den enkelte underliggende virksomhet gjennom tildelingsbrev.

Tildelingsbrevet gir oversikt over bevilgningene og eventuelle forutsetninger for bruken av midlene.

Det inneholder videre departementets føringer og forventninger overfor virksomhetene, samt resultatmål, fullmakter og rapporteringskrav.

Universiteter

Vitenskapelige høgskoler

Statlige høgskoler