Tildelingsbrev til universiteter og høyskoler 2021

Tildelingsbrevet er et av departementets sentrale styringsverktøy overfor underliggende virksomheter. Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet, stiller departementet bevilgningene til disposisjon for den enkelte underliggende virksomhet gjennom tildelingsbrev.

Tildelingsbrevet gir oversikt over bevilgningene og eventuelle forutsetninger for bruken av midlene. Det inneholder videre departementets føringer og forventninger overfor virksomhetene, samt resultatmål, fullmakter og rapporteringskrav.

Universiteter

Statlige høyskoler

Vedlegg:

Orientering om statsbudsjett 2021 for universiteter og høyskoler

Fullmakter 2021 UH

Fullmakter 2021 - Institusjoner som forvalter statlig eiendom UH

Rapporteringskrav for årsrapport 2021

Veiledning for fremstilling av budsjettforslag for 2023

Oversikt over hovedtrekkene i styringsdialogen