Tildelingsbrev til universiteter og høyskoler 2020

Tildelingsbrevet er et av departementets sentrale styringsverktøy overfor underliggende virksomheter. Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet, stiller departementet bevilgningene til disposisjon for den enkelte underliggende virksomhet gjennom tildelingsbrev.

Tildelingsbrevet gir oversikt over bevilgningene og eventuelle forutsetninger for bruken av midlene. Det inneholder videre departementets føringer og forventninger overfor virksomhetene, samt resultatmål, fullmakter og rapporteringskrav.

 

Universiteter og Statlige høyskoler

Universiteter

Statlige høyskoler

Vedlegg:

Orientering om statsbudsjett 2020 for universiteter og høyskoler

Fullmakter 2020

Fullmakter 2020 - Institusjoner som forvalter statlig eiendom

Rapporteringskrav for Årsrapport 2020

Veiledning for fremstilling av budsjettforslag for 2022

Oversikt over hovedtrekkene i styringsdialogen