Tildelingsbrev til universiteter og høyskoler 2019

Tildelingsbrevet er et av departementets sentrale styringsverktøy overfor underliggende virksomheter. Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet, stiller departementet bevilgningene til disposisjon for den enkelte underliggende virksomhet gjennom tildelingsbrev.

Tildelingsbrevet gir oversikt over bevilgningene og eventuelle forutsetninger for bruken av midlene. Det inneholder videre departementets føringer og forventninger overfor virksomhetene, samt resultatmål, fullmakter og rapporteringskrav.

Universiteter

Nord universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Oslomet – storbyuniversitetet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Statlige høyskoler

Arkitektur- og designhøgskolen

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Østfold

Høgskulen i Volda

Høgskulen på Vestlandet

Kunsthøgskolen i Oslo

Norges handelshøyskole

Norges idrettshøgskole

Norges musikkhøgskole

Samisk høgskole

Vedlegg:

Orientering om statsbudsjett 2019 for universiteter og høyskoler

Fullmakter 2019

Fullmakter 2019 - Institusjoner som forvalter statlig eiendom.

Rapporteringskrav for Årsrapport (2019-2020)

Veiledning for fremstilling av budsjettforslag for 2021

Oversikt over hovedtrekkene i styringsdialogen