Tildelingsbrev til universiteter og høyskoler 2024

Tildelingsbrevet er et av departementets sentrale styringsverktøy overfor underliggende virksomheter. Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet, stiller departementet bevilgningene til disposisjon for den enkelte underliggende virksomhet gjennom tildelingsbrev.

Tildelingsbrevet gir oversikt over bevilgningene og eventuelle forutsetninger for bruken av midlene. Det inneholder videre departementets føringer og forventninger overfor virksomhetene, samt resultatmål, fullmakter og rapporteringskrav.

Universiteter

Statlige høyskoler

Instruks:

Virksomhets- og økonomiinstruks

Vedlegg:

Orientering om statsbudsjettet 2024 for universitet og høgskular etter vedtak i Stortinget 18. desember 2024

Fullmakter 2024 – Statlige universiteter og høyskoler

Krav til årsrapport for statlige universiteter og høyskoler 2024

Veiledning til fremstilling av satsingsforslag for 2026 statlige universiteter og høyskoler

Hovedtrekk i styringsdialogen for 2024