Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser fra Kunnskapsdepartementet

For lettere å se sammenhengen mellom styring, ressursbruk og resultater i statlige virksomheter, vil du finne både tildelingsbrev til virksomhetene og årsrapporter fra virksomhetene på denne siden. Tildelingsbrev blir publisert i  januar for inneværende år, mens årsrapportene blir publisert i månedsskiftet april/mai for foregående år.

Oppdagsbrev 2019 | 

Om tildelingsbrev og årsrapporter

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelingsbrev. I tildelingsbrevene fastsettes bl.a. mål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbrevene er en viktig del av departementets samlede etatsstyring.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

Det ble innført nye krav til årsrapportering i 2014, blant annet at rapportene skal legges tilgjengelig på departementets nettsider.

Tildelingsbrevene fra Kunnskapsdepartementet 2010-2017. Publisert fortløpende og er sortert på år. 


Tildelingsbrev 2017

Tildelingsbrev 2016

Tildelingsbrev 2015

Tildelingsbrev 2014

Tildelingsbrev 2013

Tildelingsbrev 2012

Tildelingsbrev 2011

Tildelingsbrev 2010