Tildelingsbrev Norges forskningsråd 2022

Norges forskningsråd er administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet, men alle departementer som har bevilgninger til forskning gjennom Forskningsrådet, sender egne tildelingsbrev.

Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet

Vedlegg: Struktur og forventninger til Forskningsrådets årsrapport 2022| Prinsipper, retningslinjer og rutiner for oppfølging av kap. 285, post 53 | Retningslinjer for styring av virksomhetskostnader i Forskningsrådet

Tildelingsbrev fra andre departementer
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet