Tildelingsbrev til universiteter og høyskoler 2022

Tildelingsbrevet er et av departementets sentrale styringsverktøy overfor underliggende virksomheter. Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet, stiller departementet bevilgningene til disposisjon for den enkelte underliggende virksomhet gjennom tildelingsbrev.

Tildelingsbrevet gir oversikt over bevilgningene og eventuelle forutsetninger for bruken av midlene. Det inneholder videre departementets føringer og forventninger overfor virksomhetene, samt resultatmål, fullmakter og rapporteringskrav.

Universiteter

Orientering om statsbudsjett 2022 for universiteter og høyskoler

Fullmakter 2022 UH

Fullmakter 2022 - Institusjoner som forvalter statlig eiendom UH

Rapporteringskrav for årsrapport 2022

Veiledning for fremstilling av satsingsforslag for 2024

Oversikt over hovedtrekk i styringsdialogen