Tildelingsbrev Norges forskningsråd 2023

Norges forskningsråd er administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet, men alle departementer som har bevilgninger til forskning gjennom Forskningsrådet, sender egne tildelingsbrev.

Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet

Vedlegg
Struktur og forventninger til Norges forskningsråds årsrapport 2023| Prinsipper, retningslinjer og rutiner for oppfølging av kap. 285, post 53 | Retningslinjer for styring av virksomhetskostnader i Norges forskningsråd | Fullmakter 2023 for Norges forskningsråd

Tildelingsbrev fra andre departementer
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet - justert tildelingsbrev
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet