Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er administrativt underlagt Kunnskapdepartementet, men alle departementer som har bevilgninger til forskning gjennom Forskningsrådet, sender egne tildelingsbrev.

Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Vedlegg: Struktur og forventninger til Forskningsrådets årsrapport  | Retningslinjer for styring av virksomhetskostnader i Forskningsrådet

Tildelingsbrev fra andre departementer

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Kulturdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet