Tildelingsbrev til universiteter og høyskoler 2016

Tildelingsbrevet er et av departementets sentrale styringsverktøy overfor underliggende virksomheter. Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet, stiller departementet bevilgningene til disposisjon for den enkelte underliggende virksomhet gjennom tildelingsbrev.

Tildelingsbrevet gir oversikt over bevilgningene og eventuelle forutsetninger for bruken av midlene. Det inneholder videre departementets føringer og forventninger overfor virksomhetene, samt resultatmål, fullmakter og rapporteringskrav.

Universiteter

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Nord Universitet

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 Vitenskapelige høyskoler

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Norges handelshøyskole

Norges idrettshøgskole

Norges musikkhøgskole

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statlige høyskoler

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen Stord/Haugesund

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Kunsthøgskolen i Oslo

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Samisk høgskole

Vedlegg:

Orientering om statsbudsjett 2016 for universiteter og høyskoler

Hovedtrekk styringsdialogen

Mal for budsjettforslag 2018

Fullmakter 2016

Fullmakter 2016 - for institusjoner som selv forvalter eiendom

Årsregnskap for 2015