Historisk arkiv

Endringer i landbruksbeskatningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å endre beskatningen av gevinster ved salg av landbrukseiendommer. I tillegg foreslår Regjeringen endringer i vurderingene av om skog er næringsvirksomhet eller ikke.

Regjeringen foreslår at gevinster ved realisasjon av landbrukseiendom kun skal ilegges skatt på alminnelig inntekt, det vil si 25 prosent skatt med Regjeringens forslag. Regjeringen følger med dette opp punktene i Sundvolden-erklæringen og henstillinger fra næringen om lavere skatt på gevinster ved salg av landbruksvirksomheter.

- Endringen vil bidra til at landbrukseiendommer i større grad kan komme for salg i det åpne markedet og vil medføre lavere skatt for mange gårdbrukere og skogeiere, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen varslet i Revidert nasjonalbudsjett 2014 en gjennomgang av landbruksbeskatningen for å gjøre reglene enklere og bedre ressursbruken. Som resultat av gjennomgangen foreslår Regjeringen enkelte andre endringer i gevinstbeskatningen fra 2016, blant annet:

  • Det særskilte skattefritaket for gevinster ved salg av landbrukseiendommer internt i familien avvikles. Endringen vil bidra til at landbrukseiendommer i større grad kan komme for salg i det åpne markedet. For aktive gårdsbruk vil den generelle regelen for generasjonsskifte (gavesalg) i næring gi selger mulighet til å velge ikke å bli gevinstbeskattet mot at kjøper overtar selgers skattemessige verdier.
  • Skattefritaket for gevinst ved salg av tomter av en verdi under 150 000 kroner i landbruket avvikles. Forslaget vil likestille tomteselgere i næring innenfor og utenfor landbruket, selgere med gevinster over og under 150 000 kroner og enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Regjeringen foreslår videre at vurderingen av når skog skal regnes som virksomhet (næring) i skattemessig forstand frigjøres fra dagens ofte praktiserte grense på 3-5 kubikkmeter årlig tilvekst («husbehovsskog»). I stedet skal skatterettens alminnelige prinsipper gjelde. Inntekter fra skog som ikke lenger anses som virksomhet, vil dermed bli skattlagt med kun 25 prosent med Regjeringens forslag. Forslaget vil også innebære enklere rapportering for et betydelig antall skattytere.

Regjeringen varsler endringer i enkelte skatteregler for landbruket i Skattemeldingen (Meld.St. 4 (2015­2016) Bedre skatt – en skattereform for omstilling og vekst). Disse endringene vil ikke være aktuelle før 2017. I løpet av høsten vil det videre bli sendt på høring forslag til endringer i enkelte andre skatteregler for landbruket. Også for disse reglene er det aktuelt med endringer først fra 2017.

Se mer informasjon i faktaark om gevinstbeskatning ved realisasjon av landbrukseiendom og om skogbruk og virksomhetsvurdering.