Historisk arkiv

Styrket grensekontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår en kraftig styrking av Tolletatens grensekontroll i statsbudsjettet for 2016. Det skal anskaffes nytt kontrollutstyr og ansettes over 120 nye tjenestemenn i grensekontrollen.

- Tolletaten møter stadig mer alvorlig og organisert kriminalitet i sitt arbeid med grensekontroll. Vi styrker derfor grensekontrollen kraftig. Vi foreslår flere tollere på grensen, bedre utstyr med kameraer på alle grenseoverganger og en kraftig styrking av etatens etterretningskapasitet, sier finansminister Siv Jensen.

Styrkingen av Tolletatens ressurser til grensekontrollen er en oppfølging av Tolldirektoratets rapport fra 2014 med anbefalinger om hvordan etatens grensekontroll bør styrkes.

Regjeringen foreslår å bevilge 91,5 millioner kroner til styrking av Tolletatens grensekontroll i 2016. Styrkingen skjer på følgende måte:

  • Det skal etableres kameraer ved alle landeveis grenseoverganger og det skal bli flere mobile kontrollpatruljer.
  • Grensekontrollen på Svinesund (E6) og Ørje (E18) blir døgnbemannet og det skal bli flere tollere på flere av de store flyplassene.
  • Det etableres et nasjonalt kompetansesenter for analyse og etterretning.
  • Det skal nå ansettes over 120 nye tjenestemenn. Regjeringen styrker dermed bemanningen i grensekontrollen med 20 prosent.

I tillegg til mer organisert og alvorlig kriminalitet, har det de siste årene også vært en sterk trafikkvekst mellom Norge og utlandet. Etatens bemanning har ikke fulgt denne utviklingen, noe som har ført til en nedgang i kontrolldekningen ved grenseovergangene. I 2014 passerte i underkant av 10 millioner kjøretøy grensene inn til Norge, over 11 bemannede og 62 ubemannede grenseoverganger.  

Tolletaten består av seks tollregioner og et sentralt direktorat i Oslo. Tolletaten har 30 tjenestesteder rundt om i landet. Per 31. desember 2014 hadde etaten en bemanning på 1 722 årsverk. Etaten vil etter overføring av oppgaver til Skatteetaten ha om lag 1350 årsverk. Av disse arbeider i dag om lag 600 med grensekontroll. 

Mer om Regjeringens satsing

Kameraer for oppfølging av trafikken ved alle landeveis grenseoverganger og ferjeterminaler med utlandstrafikk
Tolletaten har siden 2012 benyttet dette systemet på noen grenseoverganger i Østfold og Hedmark. Systemet varsler når kjøretøy mistenkt for smugling passerer en grenseovergang, og er spesielt godt egnet for de mange ubemannede grenseovergangene. Systemet vil rulles ut gradvis og full dekning er planlagt ferdigstilt i 2019. For at etaten skal få maksimal nytte av utstyret styrkes også bemanningen, slik at etaten vil ha flere mobile kontroller for å følge opp informasjonen fra systemet. Regjeringen åpnet fra 1. juli 2015 for permanent bruk av blålys i Tolletaten. Dette er et svært viktig hjelpemiddel ved denne typen kontrollvirksomhet.

Tolletatens kontrollkapasitet på de største grenseovergangene skal styrkes
Grensekontrollen på Svinesund (E6) og Ørje (E18) vil bli døgnbemannet. Kontrollen ved disse grenseovergangene vil dermed bli vesentlig styrket. Tolletaten skal også styrke bemanningen på lufthavnene i Bergen, Trondheim, Tromsø, Sandefjord og Kristiansand. Dette er nødvendig som følge av at utlandstrafikken med fly er nesten doblet de siste ti årene. Kapasiteten på Gardermoen vil bli bedre fordi bemanningen allerede er forsterket i forbindelse med prøveprosjektet med forenklet transfer (Connecting Norway).

Tolletatens etterretning- og analysekapasitet skal styrkes
Det skal opprettes et nasjonalt kompetansesenter for analyse og etterretning. Etatens ressurser skal brukes der det størst sannsynlighet for smugling. En mer målrettet kontroll vil også redusere belastningen for den lovlydige delen av næringslivet. Senteret skal ha et nasjonalt ansvar for å støtte den operative kontrollen i hele landet.

Som del av det nasjonale kompetansesenteret skal det etableres en enhet med internet-tilknyttet smugling som spesialområde. Det har de siste årene vært en stor økning i smugling av syntetiske narkotiske stoff som bestilles over internett og sendes i posten. Slike narkotiske stoffer er ofte uforutsigbare, noe som øker risikoen for overdoser. Stoffene kan være svært sterke, noen få gram kan tilsvare flere hundre brukerdoser. Siden de bestilles over internett er stoffene også lett tilgjengelig i hele landet, også for ungdom. Tiltaket vil styrke bekjempelsen av slike svært farlige narkotiske stoffer vesentlig.