Historisk arkiv

Rekordsatsinga på studentbustader held fram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kunnskapsdepartementet

Regjeringa held fram satsinga på studentbustader og styrker samstundes kjøpekrafta til studentane. – Ei styrkt studiestøtte og fleire rimelege studentbustader er viktige tiltak for ein betre studentøkonomi, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringa vil gi tilsegn om tilskot til heile 2 200 studentbustader neste år. Det blir no bygt fleire studentbustader enn på noko anna tidspunkt dei siste 25 åra.

 – Neste år vidarefører vi den store satsinga på studentbustader som vi blei einige med KrF og Venstre om i 2015. Det er svært viktig for studentane å få tilgang til ein rimeleg stad å bu. Derfor vil regjeringa sørgje for at det blir bygt fleire nye studentbustader i 2016, seier kunnskapsministeren. Regjeringa foreslår å auke løyvinga til studentbustader med om lag 300 millionar kroner i 2016.

Større versjon

Aukar studiestøtta

Samstundes vil regjeringa auke studiestøtta med 3,1 prosent, til 10 408 kroner per månad, medan forventa prisvekst er på 2,5 prosent. Det gjer at studentane får meir å rutte med.

– Som vi lovde i Sundvolden-plattforma, fortset vi å auke studiestøtta ut over prisveksten, på same måte som vi har gjort kvart år vi har sete i regjering. Til samanlikning stod kjøpekrafta til studentane praktisk talt stille under heile perioden til den førre regjeringa, seier Røe Isaksen.

Regjeringa føreslår også å auke eigebetalinga til studentar ved heimreiser med 500 kroner.

– Vi meiner det er viktigare å prioritere fleire studentbustader og høgre studiestøtte framfor tilskot til heimreise for vaksne studentar, seier Røe Isaksen.

Statsbudsjettet

Opphavsretten til grafikkene tilhører Nyhetsgrafikk. Ønsker du å bruke noen av grafikkene ta kontakt med Kommunikasjonsenheten ved  Ajfer Husejin