Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016

2,5 millioner ekstra til oppfølging av ungdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke konfliktrådene med 2,5 millioner kroner til arbeidet med to nye straffereaksjoner for ungdom.

– Det er viktig at ungdommer får en rask og riktig reaksjon når de begår straffbare handlinger, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp). 

Nye straffereaksjoner ble innført 1. juli 2014. Det første året fikk 203 ungdommer mellom 15 og 18 år ungdomsoppfølging og 36 ble dømt til ungdomsstraff. 

Konfliktrådene melder at de nye reaksjonsformene virker godt. Reaksjonsformen fungerer nå så godt at konfliktrådet enkelte steder mottar flere saker enn forutsatt. 

Regjeringen foreslår derfor at Sør-Rogaland, Agder og Sør-Trøndelag får tilført ressurser til å øke kapasiteten på konfliktrådskontorene med én ungdomskoordinator hver. 

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

Ungdomsstraff er et alternativ til ubetinget fengsel. Ungdomsoppfølging likner på ungdomsstraffen, men benyttes ved mindre alvorlig kriminalitet. Reaksjonsformene bygger på prinsippene om gjenopprettende prosess. Det innebærer at det legges til rette for at gjerningspersonen kan stå direkte til ansvar for sine handlinger overfor fornærmede i et ungdomsstormøte, dersom fornærmede ønsker. 

I møtet lages det en ungdomsplan med ulike aktiviteter som skal få til en positiv utvikling for ungdommen. Dette kan for eksempel være å avgi rusprøver, utføre samfunnsnyttige oppgaver eller møte opp på arbeid eller i opplæring. Ungdommene følges tett opp av koordinatoren og andre sentrale samarbeidspartnere i 1–2 år.