Historisk arkiv

Regjeringen varsler innstramminger på asyl- og familieinnvandringsområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Økningen i antall asylsøkere vil koste Norge 9,5 milliarder kroner ekstra i 2016, og kostnadene kan øke enda mer. Det er derfor nødvendig å stramme inn på regelverket for å redusere antall asylsøkere til Norge.

– I en tid med svært høye ankomster av asylsøkere til Europa og Norge, er det behov for nye tiltak for å sikre at asylsystemet fungerer godt. Regjeringen vil blant annet redusere ytelser til beboere i mottak og fremme forslag til innstramminger i asylregelverket og regelverket om familieinnvandring, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). 

Kostnader 

Ny prognose tilsier at det vil komme mellom 30 000 og 50 000 til Norge neste år, med et anslag på 33 000. Kostnadene for å håndtere den økte tilstrømningen vil komme opp i 9,5 milliarder kroner i 2016. Utgiftene vil først og fremst gå til drift av asylmottak, mer politi, bosetting i kommunene, økt saksbehandling i UDI og håndteringen av enslige mindreårige asylsøkere. 

Anslaget for asylankomster er svært usikkert, og regjeringen følger utviklingen nøye. 

Tiltakspakke for å redusere asyltilstrømningen til Norge 

For å møte den situasjonen vi nå stor overfor, vil regjeringen iverksette og utrede flere innstramminger på asyl- og familieinnvandringsområdet. De tiltakene som signaliseres i tilleggsnummeret til budsjettproposisjonen som ble lagt fram i dag, omfatter blant annet følgende: 

 1. Regjeringen vil redusere ytelsene til beboere i mottak med 20 %, mens barnefamilier får 10 prosent reduksjon. 
 2. Mens det i dag gjelder et krav til tre års botid for permanent oppholdstillatelse, tas det sikte på å heve botidskravet til 5 år.
 3. Samtidig med at regjeringen vil prioritere arbeidet med en instruks om fornyet vurdering av beskyttelsesbehovet før det gis permanent oppholdstillatelse, vil Regjeringen vurdere behovet for nye midlertidige beskyttelsesformer, der oppholdstid ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. 
 4. Regjeringen vil vurdere bruk av integreringskriterier for innvilgelse av søknader om permanent opphold i kombinasjon med krav til oppholdstid ut over fem år for enkelte beskyttelseskategorier. 
 5. Regjeringen vil suspendere utlendingsforskriftens § 8-2, som fastsetter at det kan gis oppholdstillatelse til utlendinger som ikke har fått sin søknad om beskyttelse avgjort innen 15 måneder. 
 6. Regjeringen varsler innstramminger i retten til både familiegjenforening og familieetablering for flyktninger. Regjeringen vil: 
  • vurdere fortsatt underholdskrav ved søknad om fornyelse i saker hvor det gjaldt et underholdskrav for førstegangstillatelse
  • vurdere underholdskrav for flyktninger i tilfeller hvor det i dag gjelder unntak, men hvor familielivet kan utøves i et annet land enn Norge
  • vurdere vilkårene for familiegjenforening i tilfeller hvor familien har opphold også i et annet trygt område
  • vurdere strengere regler for familiegjenforening til foreldre til enslige mindreårige som kan returnere til hjemlandet 
 7. Regjeringen vil ta helheten av utenrikspolitiske virkemidler i bruk for å fremme samarbeid om retur. Det er nødvendig å se migrasjon, retur og bistand i sammenheng. 
 8. Regjeringen vil gå i dialog med eritreiske myndigheter for å få diplomatiske forsikringer fra eritreiske myndigheter om at personer som kan bli returnert ikke blir utsatt for forfølgelse eller umenneskelig behandling. Regjeringen vil arbeide videre for å få på plass observatører i Eritrea.
 9. Regjeringen vil søke samarbeid med irakiske myndigheter for å etablere strukturer for retur til trygge deler av Irak, slik at utreisepliktige irakere og flyktninger internt i Irak kan henvises til internflukt. Dette forutsetter imidlertid at den politiske situasjonen tilsier at det finnes slike trygge områder.