Historisk arkiv

Flere penger til driftsomstilling på grunn av rovvilt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen foreslår å øke øremerkingen av tilskudd til omstillingstiltak i rovviltutsatte områder med 3 millioner kroner. Dermed blir øremerkingen i 2016 på 10 millioner kroner.

-Regjeringen ønsker en tydeligere soneforvaltning i rovviltpolitikken. Ved å øremerke flere midler til omstilling blir tap av sau redusert og risikoen for dyrelidelser blir mindre i utsatte rovviltområder. Det vil øke forutsigbarheten og bidra til å senke konfliktnivået, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Rovviltforliket slår fast at beitebruk i utmark i prioriterte rovviltområder skal tilpasses gjennom forebyggende tiltak og driftsomstilling.

Omstilling er et frivillig engangstiltak for beitebrukere, og siktemålet er at de skal omstilles til annen landbruksbasert virksomhet.

Pengene til omstilling skal fordeles av Miljødirektoratet, etter innspill fra regionale og lokale miljø- og landsbruksstyresmakter.