Historisk arkiv

Pasientbehandlingen styrkes med vel 2,8 milliarder kroner i 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke pasientbehandlingen med vel 2,8 milliarder kroner, sammenliknet med saldert budsjett 2015.

– Regjeringens budsjettforslag bidrar til å ruste sykehusene for fremtiden og til å redusere unødvendig venting for pasientene. Det er nødvendig for å skape pasientens helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Vekst i pasientbehandling

Veksten på vel 2,8 milliarder kroner legger til rette for en økning i all pasientbehandling på 2,5 prosent.

– Regjeringen har lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen i våre tre budsjetter, sammenlignet med hva de rødgrønne fikk vedtatt gjennom sine åtte. Ved å satse på og prioritere sykehusene viser vi at regjeringen prioriterer pasientene, sier Høie.

Fritt behandlingsvalg

Regjeringen starter innføringen av reformen fritt behandlingsvalg i 2015. Regjeringen foreslår en økning på 250 millioner kroner til formålet i 2016. Dette utgjør 0,3 prosent av den samlede veksten i pasientbehandling.

– Gjennom reformen fritt behandlingsvalg styrker regjeringen pasientenes rettigheter, og vi flytter makt fra systemet til pasienten, sier Høie.

-Reformen skal redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Samtidig har offentlige sykehus fått økt frihet til å utnytte sitt økonomiske handlingsrom til å behandle flere pasienter, sier Bent Høie.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern

Regjeringen har bestemt at den gylne regel om at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst som er høyere enn somatikk, skal videreføres i 2016.

I tillegg skal fritt behandlingsvalg først innføres innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern og enkelte områder av somatikken.

Denne regjeringen har sørget for et taktskifte for mennesker med rusavhengighet og psykiske helseutfordringer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Innsatsstyrt finansiering og helsepersonell

For pasientbehandling som omfattes av innsatsstyrt finansiering (ISF), legges det til rette for en vekst på om lag 1,8 prosent.

Det er i dag flere personellgrupper enn leger som utfører polikliniske undersøkelser og behandlinger i spesialisthelsetjenesten. Siden 2009 er flere spesialisthelsetjenester som utføres av disse gruppene blitt omfattet av regelverket for innsatsstyrt finansiering (ISF) og egenandel. Fra 2016 foreslås det at polikliniske konsultasjoner utført av tre nye helsepersonellgrupper (fysioterapeuter, ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer) inkluderes i ordningen, men bare innenfor gitte fagområder.

– Dette vil bidra til at pasientene raskere kan få god behandling med riktig kompetanse i sykehusene, sier Bent Høie.

Sykehusene overtar finansieringsansvaret for enkelte legemiddelgrupper

Regjeringen foreslår at sykehusene får overført finansieringsansvaret fra folketrygden for enkelte legemiddelgrupper med om lag 1 170 millioner kroner. Det svarer til helseforetakenes forventede utgifter i 2016.

Oppstart med behandling av disse legemidlene, evaluering og avslutning gjøres av lege i spesialisthelsetjenesten. De regionale helseforetakene får overført midler fra folketrygden til dette.

Sysselsettingstiltak: Vedlikehold i sykehusene

I budsjettet for 2016 vil regjeringen prioritere tiltak som fremmer arbeid, aktivitet og omstilling. Som ledd i en tiltakspakke for økt sysselsetting foreslår regjeringen et ettårig tilskudd til helseforetakene til vedlikehold.

– Den ekstra innsatsen på til sammen 300 millioner kroner rettes mot helseforetak i områder på Sørlandet, Vestlandet og Nordvest-landet, det vil si områder der ledigheten har økt mest, sier Bent Høie.

Investeringslån til Oslo universitetssykehus

Regjeringen legger gjennom lånebevilgninger til rette for et oppgraderings- og vedlikeholdsprosjekt ved Oslo universitetssykehus til 1,8 milliarder kroner. Samlet ramme for lån til prosjektet er 1,3 milliarder kroner, hvorav 315 millioner kroner utbetales i 2016.

Ved Oslo universitetssykehus er det en del eldre bygningsmasse. Oppgraderingsprosjektet vil gjennomføres i bygg med omfattende klinisk aktivitet med mange pasienter og ansatte. Tiltaket gjelder bygninger både ved Ullevål, Radiumhospitalet og Aker sykehus.

Gode sykehusbygg er en viktig rammebetingelse for å kunne drive god pasientbehandling. Tiltakene vil derfor ha stor betydning både for pasientsikkerhet og arbeidsmiljø, sier Høie.

Nytt PET-senter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge

Regjeringen legger gjennom lånebevilgninger til rette for å bygge nytt PET-senter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Det nye senteret kan stå ferdig allerede i 2018.

Samlet ramme for lån til dette prosjektet er 375 millioner kroner, hvorav 50 millioner kroner utbetales i 2016. Universitetssykehuset i Nord Norge får med dette mulighet til å satse ytterligere på bedre kreftdiagnostikk, kreftbehandling og kreftforskning for befolkningen i Helse Nord.