Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016: Fortsatt bred satsing på trafikksikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Vi skal gjøre det tryggere å ferdes på norske veier. Derfor fortsetter vi den brede satsingen på trafikksikkerhetsarbeid. I statsbudsjettet er det satsing på bedre veier og gang- og sykkelfelt, fortsatt satsing på tungbilkontroller, og tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Antallet alvorlige trafikkulykker er betydelig redusert de siste årene, og hittil i 2015 har vi hatt rekordlave dødstall på veiene. Det er svært gledelig. Utviklingen skal vi likevel ikke ta for gitt, og vi må alle bidra for å nå målet om 0 drepte og 0 hardt skadde. Regjeringens brede satsing på trafikksikkerhet handler derfor både om å gjøre veiene våre bedre og tryggere på flere måter, sier Solvik-Olsen.

Flere gang- og sykkelveier
Bevilgningene til gang- og sykkelveier langs riksveier øker med om lag 50 prosent i 2016, til 600 millioner kroner. I tillegg er det lagt til grunn om lag 220 millioner kroner i ekstern finansiering. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til å etablere sammenhengende sykkelveinett i byer og tettsteder, og bygge ut strekninger knyttet til skoleveier. Det er lagt opp til å fullføre 49 km gang- og sykkelveianlegg på riksveinettet. I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 87,5 millioner kroner til tilskuddsordningen for gang- og sykkelveier på kommunale- og fylkeskommunale veier.

– Bedre veier øker trafikksikkerheten
– Bedre veier øker trafikksikkerheten. Vi er opptatt av både å bygge nytt og vedlikeholde eksisterende vei. Gjennom økt vedlikehold får mange hundre kilometer vei forsterket midtoppmerking, som er et svært kostnadseffektivt trafikksikkerhetstiltak, sier Solvik-Olsen.

Til vedlikehold av veidekker, særlig asfaltering, er det satt av 1300 millioner kroner. Dette vil gi nye veidekker på om lag 1400 km riksvei. Vedlikehold og fornying av tunneler er et annet sterkt satsingsområde, med en bevilgning på om lag 2500 millioner kroner, en økning på 1100 millioner kroner fra 2015.

Vil de alvorligste ulykkene til livs
Utover vedlikehold og fornyingsarbeid på veiene, foreslår regjeringen i tillegg 808 millioner kroner til spesifikke trafikksikkerhetstiltak i 2016. I tillegg er det lagt til grunn om lag 90 millioner kroner i ekstern finansiering. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene, som møteulykker og utforkjøringsulykker. Det prioriteres tiltak som midtrekkverk, ytterligere strekninger med forsterket midtoppmerking, utbedring av terrenget langs veien, veibelysning, kurve- og kryssutbedringer og rekkverk.

På riksveinettet er det i 2016 planlagt å bygge midtrekkverk på 32 km to- og trefeltsveier, og åpning av 16 km firefelts vei med fysisk adskilte kjørebaner. Innen utgangen av 2016 ventes 332 km av riksveiene våre å ha midtrekkverk på to- og trefeltsveier, og 624 km ventes å ha firefelts vei. Det vil etableres om lag 250 km forsterket midtoppmerking på riksveiene i 2016.

For flere opplysninger - se: