Historisk arkiv

Statsbudsjettet:

Regional satsing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I tillegg til å styrke utvalgte kunsttiltak og muséer, foreslår regjeringen en vesentlig styrking av de regionale filmfondene, og at Norsk filminstitutt oppretter en filial i Bergen for forvaltning av filminsentivordningen.

- Kulturlivet skal blomstre i hele landet, og regjeringen viderefører i 2016 en målrettet satsing på regionene. Vår bibliotekstrategi, korsatsingen, regionale filmfond og omorganiseringen av Den Kulturelle Skolesekken skal gi kraftige løft for lokalt og regionalt kulturliv, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Tiltakene i nasjonal bibliotekstrategi, regjeringens korsatsing og strukturendringene i Den kulturelle skolesekken skal også bidra til å styrke kulturlivet i regionene. Regjeringen har også gitt Norsk kulturråd i oppdrag å utrede mulighetene for å lokalisere deler av Kulturrådets administrative oppgaver utenfor Oslo.

I tillegg til videreføring av talentarbeidet i Talent Norge, er det også igangsatt et pilotprosjekt for å understøtte det gode arbeidet som drives i landets kulturhus. Kultur- og scenekunstinstitusjoner i Rogaland og Hordaland er i tillegg særlig tilgodesett i 2016.

Regjeringen viderefører satsingen på folkebibliotek. I bibliotekstrategien for 2015 - 2018 fremmer regjeringen konkrete løsninger for å styrke folkebibliotekene som aktive formidlere av kunnskap og kulturarv, og legger til rette for folkebibliotekene som aktuelle og uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt.