Historisk arkiv

Fortsetter løftet for rus og psykisk helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Rus og psykisk helse har for lenge vært underprioritert og holdt utenfor i viktige reformer. Det endrer regjeringen på.

–Vi har prioritert rus og psykisk helse fra den dagen vi overtok i regjering. Nå starter vi en opptrapping for rusfeltet og legger bedre til rette for tilbud med psykologer i kommunen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

480 millioner kroner til rusarbeid i kommunene

Regjeringen vil styrke innsatsen på rusfeltet. Høsten 2015 fremmer regjeringen en ny opptrappingsplan for rusfeltet som en egen proposisjon. Den har en ramme på 2,4 milliarder kroner i perioden 2016-2020. Målet er å bidra til økt kapasitet og bedre kvalitet i tilbudet til personer med rusproblemer.

I tillegg kommer veksten i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), som sikres gjennom høyere prioritet av TSB enn somatikk, beregnet til om lag 185 millioner kroner i 2016 inkludert midlene i ordningen med fritt behandlingsvalg.

Regjeringen er vurderer også å legge til rette for en innføring av pakkeforløp innen psykisk helse etter modell av pakkeforløp for kreft.

Det foreslås 480 millioner kroner i 2016, fordelt på følgende tiltak: 400 millioner kroner i veksten i de frie inntektene til kommunene, 30 millioner kroner til utvikling av forpliktende samarbeidsmodeller, herunder utvikling av mottaks- og oppfølgingssentre, 30 millioner kroner til permanent etablering og utvidelse av Narkotikaprogram med domstolskontroll og 20 millioner kroner til styrking av tilskudd til arbeidstrening og aktivisering i regi av frivillige organisasjoner og sosialt entreprenørskap.                                                    

– Vi har løftet psykisk helse inn i folkehelsepolitikken, synliggjort at rus og psykisk helse er en selvsagt del av samhandlingsreformen og vist vilje til å ta tydelig grep for å styrke både kommunenes og spesialisthelsetjenestens arbeid med rus og psykisk helse. I høst legger vi frem en opptrappingsplan for rusfeltet. Dette viser at vi ikke bare har ambisjoner, men også gjennomføringsevne, sier Høie.

Flere psykologer i kommunene

Psykologkompetanse er en viktig del av fremtidens primærhelsetjeneste. Budsjett-forslaget innebærer en historisk mulighet for kommunene til å rekruttere psykolog. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene med 45 millioner kroner. Tilskuddsordningen foreslås lagt om til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016, inntil lovkravet om psykologkompetanse i kommunene trer i kraft.

–Vi gir rom for 150 nye psykologårsverk, med større forutsigbarhet og mindre byråkratisk rapportering for kommunene. Når vi ser dette sammen med styrkingen av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, gir vi kommunene en unik mulighet til å løfte det helsefremmende og forebyggende arbeidet blant barn og unge, sier Høie.