Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016

Bedre beredskap og ny havneinfrastruktur på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Regjeringen foreslår å øke tildelingen til Svalbard for å styrke beredskapen, sikkerheten og tryggheten for fastboende, tilreisende og turister, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Utvidet seilingssesong for Sysselmannens tjenestefartøy

For å styrke og tilpasse Sysselmannens oppgaver innen rednings- og beredskapsområdet og Sysselmannens evne til å gjennomføre nødvendig inspeksjon og oppsyn med økt trafikk til havs og rundt øygruppa, foreslår Regjeringen  å utvide seilingssesongen for Sysselmannens tjenestefartøy med om lag tre måneder, fra 6 til om lag 9 måneder.

Regjeringen foreslår derfor i svalbardbudsjettet for 2016  å øke Sysselmannens transportbudsjett med 18 millioner kroner for å dekke merkostnadene med en utvidet seilingssesong.

Planlegging av ny havneinfrastruktur i Longyearbyen

Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til planlegging av ny havneinfrastruktur i Longyearbyen i tråd med Nasjonal Transportplan.

Kystverket får i oppdrag å vurdere konsepter foreslått av Longyearbyen lokalstyre, og å utrede og vurdere andre aktuelle konsepter for oppgradering av havneinfrastrukturen.

Videreføre rehabiliteringen av Longyearbyen energiverk

Regjeringen foreslår i svalbardbudsjett for 2016 å øke bevilgningen med ytterligere 10 millioner kroner til totalt 23,3 millioner kroner til å videreføre den helt nødvendige rehabiliteringen/levetidsforlengelsen ved Longyearbyen Energiverk. 

Rehabiliteringen planlegges å være ferdig i 2018, og skal forlenge energiverkets levetid med om lag 20 år.