Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016:

Støtte til samisk grammatikkprosjekt og til kvensk språk og kultur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen gir én million kroner til utvikling av grammatikkprogram på nordsamisk. I tillegg styrkes satsingen på kvensk språk og kultur med én million kroner. - Det er viktig at vi legger til rette for at det blir enklere å skrive på samisk og for at urfolk og nasjonale minoriteter får utvikle sitt språk og sin kultur, sier statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Språkteknologisenteret Divvun ved Universitetet i Tromsø skal utvikle et grammatikkprogram på nordsamisk, som vil gjøre det enklere for samiske språkbrukere å skrive på samisk. Regjeringen vil støtte prosjektet med én million kroner.

- Slike hjelpeverktøy er en selvfølge for norske språkbrukere og bør også være tilgjengelig for samiske språkbrukere. Jeg håper verktøyet vil føre til at flere skriver på samisk, sier statssekretær Olli.

Kvensk språk og kultur

I Sundvolden-plattformen står det at urfolk og nasjonale minoriteter skal få utvikle sitt språk og sin kultur. I dag er kvensk språk i en utsatt situasjon, og det er viktig å jobbe aktivt for å revitalisere språket.

- Regjeringen mener det er behov for å satse mer på kvensk. Derfor etablerte vi i 2015 en ny tilskuddspost for kvensk språk og kultur på 3,6 millioner kroner. I 2016 styrker vi satsingen med ytterligere én million kroner til 4,7 millioner kroner totalt, sier statssekretær Olli.

Tilskuddet skal blant annet gå til drift av Storfjord språksenter og Halti kvenkultursenter, som arrangerer kurs for barn, ungdom og voksne. Det vil i tillegg bli gitt støtte til den kvenske avisen Ruijan Kaiku over tilskuddsposten.

- Erfaringer viser at tiltak gjennom språksentrene gir gode resultater for revitalisering av språket. Jeg håper dette vil styrke kvensk språk og kultur, sier Olli.

Se også:

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

Saamenkielinen grammatikkiprošekti ja kväänin kieli ja kulttuuri saađhaan kuurttoo

Rejeerinki eli hallitus anttaa miljoona kruunuu pohjaissaamen grammatikkiprogramin kehittämistä varten. Lisäksi haluthaan vahvistaat kväänin kieltä ja kulttuurii, ja tähän annethaan miljoona kruunuu – Met halluuma, ette olis helpompi kirjottaa saamee, ja ette alkupöräiskansa ja kansaliset minoriteetit saađhaan kehittäät ommaa kieltä ja kulttuurii, sannoo staatinsekretääri Anne Karin Olli Komunaali- ja uuđistusdepartementistä.

Tromssan universiteetin Kieliteknologiisentteri Divvun aikkoo tehđä pohjaissaamen grammatikkiprogramin, niin ette saamenkielisillä olis helpompi kirjottaat saamee. Rejeerinki eli hallitus anttaa tähän prošekthiin miljoona kruunuu.

- Semmoset apuneuvot, jokka oon tavaliset ruijankielisille, pitäis tietenki olla kans saamenkielisille. Mie toivon, ette tämä programi auttaa siihen, ette usseemat kirjotettais saamee, sannoo staatinsekretääri Olli.

Kväänin kieli ja kulttuuri

Sundvolden-plattformissa seissoo, ette alkupöräiskansat ja kansaliset minoriteetit häyđythään saađa kehittäät ommaa kieltä ja kulttuurii. Kväänin kieli oon uhattunna, ja se oon tärkkee työtelä aktiivisesti kielen revitaliseeringin etheen.

- Rejeerinki meinaa, ette pitäis satsata enämen kväänin kielheen. Sen tähđen perustimma vuona 2015 uuđen kuurtopostin kväänin kieltä ja kulttuurii varten, ja se oon 3,6 miljoonaa kruunuu. Vuona 2016 satsaama vielä miljoona kruunuu lissää, eli kuurtoposti tullee olemhaan yhtheensä 4,7 miljoonaa kruunuu, sannoo staatinsekretääri Olli.  

Tästä kuurtopostista annethaan rahhaa muun myötä Omasvuonon kielisentterin ja Haltiin kväänisentterin toimhiin. Nämät laitethaan kursiita lapsile, nuorile ja raavhaile. Kvääninkielinen aviisi Ruijan Kaiku saapi kans rahhaa tästä kuurtopostista.

- Met olema saanheet kokkeet sen, ette kielisentteriitten toimet annethaan hyvvii tuloksii ko revitaliseerathaan kielen. Mie toivon, ette tämä vahvistais kväänin kieltä ja kultuurii, sannoo Olli.

 

Komunaali- ja uuđistusdepartementin pressetelefooni: 22 24 25 00