Historisk arkiv

Stort løft for energi- og petroleumsforskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statsbudsjettet 2016

I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å øke støtten til energi- og petroleumsforskning til nærmere 1140 millioner kroner over Olje- og energidepartementets budsjett. Forslaget innebærer blant annet 400 millioner kroner til petroleumsforskning, 450 millioner til energiforskning og 230 millioner til forskning og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologier. Bevilgningene kanaliseres i hovedsak til programmer i Norges forskningsråd. I tråd med regjeringserklæringen foreslår regjeringen en ytterligere styrking av forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME-ordningen).

I budsjettet for 2016 legger regjeringen vekt på økt kunnskap og forskning for å bidra til ny viten og utvikling av energi-, petroleums- og klimateknologi. Kunnskap og innovasjon må til for å skape nye arbeidsplasser, aktivitet og omstilling. Norge skal fortsatt være et foregangsland innen miljøvennlig energibruk og energi- og petroleumsproduksjon.

- Vi må produsere energi på en måte som i mindre grad påvirker klimaet, og vi må bruke energien mer effektivt. For å utvikle nye og bedre løsninger i energi- og petroleumssektoren må vi utnytte de fantastiske forskningsmiljøene som er i Norge. Dette er et samarbeid. Regjeringen viser nok engangat vi er villige til å støtte opp om dette arbeidet. Denne satsingen vil også mobilisere akademia og næringslivet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

155 millioner kroner av bevilgningen til petroleumsforskning gjennom Norges forskningsråd er øremerket petroleumsrettet utvikling og demonstrasjon gjennom DEMO 2000-programmet. Dette er en økning på 100 millioner kroner sammenlignet med 2015. Dette er ett av flere tiltak fra regjeringen for raskt å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting i denne sektoren (se egen pressemelding). Samtidig bidrar DEMO 2000 til energieffektivitet og reduserte utslipp i petroleumsvirksomheten.

I budsjettet for 2016 foreslås 185 millioner kroner øremerket Forskningsrådets FME-ordningen. Forslaget innebærer en styrking av ordningen med 40 millioner kroner fra 2015. Økningen legger til rette for større tematisk bredde, høy vitenskapelig kvalitet, god innovasjonsevne og internasjonalt samarbeid på dette feltet.