Historisk arkiv

100 millioner til økt satsing på Demo 2000

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statsbudsjettet 2016

I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å øremerke 155 millioner kroner til petroleumsrettet teknologiutvikling og -demonstrasjon gjennom DEMO 2000-programmet. Dette er en styrking på 100 millioner kroner og ett av flere tiltak for raskt å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting i petroleumssektoren. I tillegg bidrar Utenriksdepartementet med midler fra Arktis 2030 til DEMO 2000, spesifikt rettet mot teknologiutvikling for nordområdene.

Tiltaket er en del av regjeringens satsing i statsbudsjettet for 2016 på aktivitet, arbeid og omstilling. Det vil stimulere aktivitetsnivået i olje- og gassnæringen, særlig i leverandørindustrien, og dermed dempe konjunkturnedgangen på kort sikt. Samtidig legger styrkingen til rette for en langsiktig ressursutnyttelse på norsk sokkel basert på nye teknologiske løsninger. Dette tiltaket treffer også spesielt ledige ingeniører i olje- og gassnæringen.

-  Det viktigste regjeringen kan gjøre for oljeindustrien er å videreføre en stabil og forutsigbar petroleumspolitikk og sørge for at petroleumsnæringen har tilgang til attraktivt areal. I tillegg må vi satse på forskning og teknologiutvikling. Styrkingen av DEMO 2000-programmet vil gi økt kunnskap og bidra til aktivitet og sysselsetting i petroleumssektoren, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Demo 2000-programmet ligger under Norges forskningsråd og har som mål å forsterke næringslivets egen satsing på å utvikle ny teknologi og støtte prosjekter med høy samfunnsøkonomisk nytte. Programmet skal bidra til kvalifisering og demonstrasjon av ny teknologi som kan blant annet kan redusere kostnader, øke effektiviteten, redusere utslipp og forbedre ytelsene på norsk sokkel.

- Dette er et målrettet tiltak som direkte vil dempe nedgangen i sysselsettingen, særlig blant ingeniører i oljeserviceselskapene. En statlig krone bevilget til dette programmet utløser tre til fire kroner i privat finansiering. På lenger sikt vil satsingen bidra til mer kostnadseffektiv drift på norsk sokkel og styrke næringens internasjonale konkurransekraft, sier olje- og energiminister Lien.