Historisk arkiv

Fornyer integreringspolitikken og varsler skjerpede krav til norskopplæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen styrker integreringsarbeidet for neste år. Samtidig varsler inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) at regjeringen vil vurdere skjerpede tiltak for at flyktninger skal lære seg norsk.

- Det er viktig at nyankomne flyktninger raskt kommer seg ut i arbeid, og ikke blir gående på passive kontantytelser. Det å stille krav er også god integreringspolitikk. Det er viktig at alle bidrar til samfunnet, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP). 

Samtidig varsler inkluderingsministeren en stortingsmelding om integreringspolitikken, og vil sette ned et ekspertutvalg som skal se på langsiktige konsekvenser av høy innvandring. 

- I en krevende situasjon er det viktig å bosette raskt, slik at flyktningene kan lære språk, komme i arbeid og få brukt sin kompetanse. Regjeringen vil fornye integreringspolitikken i nært samarbeid med kommunesektoren, frivilligheten og næringslivet, sier Horne. 

Regjeringen vil kartlegge flyktningers kompetanse med sikte på at de raskere skal få komme i arbeid. Dette arbeidet har regjeringen foreslått styrket med 7 millioner kroner i statsbudsjettet 2016. 

- Allerede i mottak skal flyktningers kompetanse kartlegges, og de skal få tilrettelagt et kvalifiseringsløp for raskt å komme i arbeid. Vi vil vurdere integreringsmottak for personer med vedtak om opphold, sier Horne. 

For å få flere til å bestå norskprøver på et nivå som gir flyktninger mulighet til å fungere i arbeidslivet, vil regjeringen vurdere ulike modeller der kommunene gis fleksibilitet til å prøve ut nye løsninger. En mulig modell kan være å sette ned introduksjonsstønaden til 1,8 G, og ved bestått skriftlig norskprøve på B2-nivå øke den til 2G for resten av tiden mottakeren deltar i introduksjonsprogrammet. 

Regjeringen vil vurdere å heve botidskravet for norsk statsborgerskap. Regjeringen vil også utrede botidskrav for kontantstøtte og andre kontantytelser.

Dagens situasjon med økte asylankomster gir et økt press på tjenesteytingen fra kommunene. Det gjelder også tilgangen på kvalifiserte lærere til norskopplæring i mottaket. Regjeringen foreslår å redusere antall norsktimer som tilbys fra 250 timer til 175 timer for asylsøkere i mottak, for å kunne tilby norskopplæring til alle. 

- Vi er opptatt av at de som har fått lovlig opphold skal bosettes raskt i en kommune. Derfor prioriterer vi i større grad midler til språkopplæring til dem som skal bli i Norge, sier Horne. 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) styrkes med 32 millioner kroner til stillinger for å sikre kapasitet til å bosette flere, og samtidig styrke samarbeidet med frivilligheten og næringslivets parter, samt tiltak for å øke antallet kvalifiserte tolker. 

- Mange kommuner og frivillige organisasjoner viser stor evne og vilje til å bidra. Dette gode samarbeidet på integreringsfeltet er avgjørende. Vi ønsker innspill fra kommunesektoren om mer bruk av selvbosetting innenfor dagens bosettingsmodell, sier Horne og legger til: 

- Vi vil bruke innspill fra frivillig sektor og partene i arbeidslivet om et mer effektivt integreringsarbeid. Det blir en viktig del av arbeidet med stortingsmeldingen. 

Regjeringen vil oppnevne et ekspertutvalg for å se på langsiktige konsekvenser for samfunnet, og hvordan man kan få det til å fungere bedre i en situasjon med høy tilstrømning av flyktninger, asylsøkere og innvandrere. 

Fakta:

  • Ved utgangen av september var det bosatt cirka 7000 flyktninger, 29 prosent flere enn på samme tid i fjor. Samtidig ventet over 5000 bosettingsklare i mottak.
  • I år har kommunene vedtatt å bosette 11 600 mot totalt 8077 plasser i 2014.
  • Introduksjonsordningen og opplæring i norsk og samfunnskunnskap blir evaluert for å se hva som gir gode resultat i arbeidet med kvalifisering av innvandrere i kommunene og vurdere videreutvikling av ordningen.
  • Jobbsjansen utvides og er rettet mot innvandrerkvinner som står utenfor arbeidslivet. Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med 10 millioner kroner i 2016 sammenlignet med saldert budsjett 2015.
  • Regjeringen vil endre statsborgerloven slik at det blir krav om bestått test i norsk og samfunnskunnskap for å få statsborgerskap. Prøvene i samfunnskunnskap skal bestås på norsk. Saken er til behandling i Stortinget.
  • Regjeringen vil innføre rett til permisjon fra introduksjonsprogrammet ved tilbud om arbeid, at den enkelte må dokumentere kunnskaper om samfunnet for å få fritak fra plikt til opplæring i 50 timer samfunnskunnskap. Saken er til behandling i Stortinget.