Historisk arkiv

Statsbudsjettet:

Tiltakspakke for økt sysselsetting – vedlikehold av kulturhistoriske bygninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Som et tiltak for å møte den vanskelige sysselsettingssituasjonen på deler av Vestlandet foreslår regjeringen engangstilskudd på til sammen 121,1 millioner kroner til museer og to teatre i Rogaland og Hordaland.

- Museene i det nasjonale museumsnettverket har flere presserende behov for nybygg. Det er også betydelige utfordringer knyttet til vedlikehold av 711 kulturhistoriske bygninger som disse institusjonene forvalter i regionen. I tillegg er det stort behov for vedlikehold av Rogaland Teater i Stavanger og Den Nationale Scene i Bergen. Klimaendringene fører også til behov for ekstraordinært vedlikehold av kulturhistoriske bygninger - ikke minst på Vestlandet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

På denne bakgrunnen foreslår regjeringen å bevilge 57 millioner kroner til vedlikehold av kulturhistoriske bygninger samt 64,1 millioner kroner til nybygg og oppgradering av kulturbygg i denne regionen.

- Dette er ett av flere tiltak som vil bidra til å øke sysselsettingen i disse fylkene, samtidig som vi får et kjærkomment løft for bygningsvernet og kulturlivet i området, sier Widvey.

Fordelingen av de til sammen 121,1 millioner kronene framgår av tabellen. 

 

Kulturbygg 
Kulturinstitusjon, prosjekt:

Fylke

Total

kostnad

Statens andel   

Den Nationale Scene, vedlikehold

Hordaland

5 000

5 000

Rogaland Teater, vedlikehold

Rogaland

5 000

5 000

Jærmuseet, magasin- og utstillingsbygg

Rogaland

35 300

18 800

Museum Stavanger, rehab. publikumsmottak og utstilling

Rogaland

7 000

4 500

Bymuseet i Bergen, basisutstilling Bryggen museum

Hordaland

49 800

15 800

Vest-Agder museum, D/S Hestmanden, dampmaskin

Vest-Agd.

30 000

15 000

Sum

 

132 100

64 100

 

 

 

 

Vedlikehold, kulturhistoriske bygninger
Kulturinstitusjon:

Fylke

Ant. bygn.

Statens andel   

Dalane Folkemuseum

Rogaland

25

2 000

Haugalandmuseene

Rogaland

43

3 440

Jærmuseet

Rogaland

59

4 720

Museum Stavanger

Rogaland

13

1 040

Ryfylkemuseet

Rogaland

76

6 080

Baroniet Rosendal

Hordaland

16

1 280

Bymuseet i Bergen

Hordaland

100

8 000

Hardanger og Voss museum

Hordaland

130

10 520

KODE Kunstmuseene i Bergen

Hordaland

17

1 360

Museum Vest

Hordaland

45

3 600

Museumssenteret i Hordaland

Hordaland

113

9 040

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

Hordaland

25

2 000

Sunnhordland Museum

Hordaland

49

3 920

Sum

 

711

57 000

       

Sammenlagt

 

 

121 100

 

Beskrivelser av nyoppføringer og oppgraderinger av kulturbygg

Rogaland Teater, Stavanger, vedlikehold

Det er et udekket behov for vedlikehold av eksisterende hovedbygning til Rogaland Teater. Selv om teatret i et lengre tidsperspektiv vurderer nybygg som alternativ til dagens teaterbygninger, er det nødvendig å holde de historiske bygningene i god stand både med tanke på nåværende bruk og eventuell ny framtidig bruk. Regjeringen foreslår et engangstilskudd fra tiltakspakken på 5 millioner kroner til akutte vedlikeholdstiltak ved Rogaland Teater.

Den Nationale Scene, Bergen, vedlikehold

Regjeringen har satt i gang en konseptvalgutredning for å utrede ulike alternativer for rehabilitering og utvikling av Den Nationale Scene i Bergen. Det er avdekket behov for akutt vedlikehold og sikring av teaterbygningen, bl.a. av skader knyttet til fukt, råte og korrosjon. Regjeringen foreslår et engangstilskudd fra tiltakspakken på 5 millioner kroner til akutte, konseptuavhengige vedlikeholdstiltak ved Den Nationale Scene.

Jærmuseet, magasin- og utstillingsbygg på Vitengarden, Hå

Den jærske redskaps- og maskinindustrien har røtter 150 år tilbake i tid. Jærmuseet har store samlinger som nå i stor grad er utilgjengelige for publikum. Museet har en velfungerende formidlingsarena, Vitengarden, med høye årlige besøkstall på Kvia i Hå kommune. Dette anlegget planlegges utvidet med en stor maskin- og redskapshall – i all hovedsak under bakkenivå. Regjeringen foreslår et engangstilskudd fra tiltakspakken på 18,8 millioner kroner til Jærmuseet.

Museum Stavanger, rehabilitering av publikumsmottak og utstilling

Den gamle ærverdige hovedbygningen i sentrum av Stavanger trenger fornyelse. Publikumsmottaket skal rehabiliteres. De naturhistoriske utstillingene er foreldet og skal bygges opp på nytt. Regjeringen foreslår et engangstilskudd fra tiltakspakken på 4,5 millioner kroner til Museum Stavanger.

Bymuseet i Bergen, basisutstilling Bryggens Museum

Bymuseet i Bergen har behov for nye basisutstillinger ved Bryggens Museum. Dette er Bymuseets fremste visningssted for temporære utstillinger. Museet anslår at forbedringen vil øke besøkstallet med 50 prosent og dette vil medføre betydelig økning i egeninntekter. Regjeringen foreslår et engangstilskudd fra tiltakspakken på 15,8 millioner kroner til Bymuseet i Bergen.

Vest-Agder-museet, D/S Hestmanden, sluttføre restaurerings- og formidlingsprosjekt

D/S Hestmanden er et dampskip fra 1911, som seilte i konvoifart i begge verdenskrigene. Skipet er et viktig minnesmerke for krigsseilerne. Det er hittil brukt over 100 millioner kroner for å ta vare på dette fartøyet. Det gjenstår fortsatt noe arbeid før skipet kan seile for egen maskin – bl.a. må dampkjelen utbedres – men i tillegg må arbeidet med interiøret sluttføres, herunder legge til rette for at publikum skal kunne komme ombord og inn i skipet, og det skal utvikles og monteres utstillinger som formidler skipets og krigsseilernes historie. Som selvgående skip vil dette bli et verdig minnesmerke over krigsseilerne. Regjeringen foreslår et engangstilskudd fra sysselsettingspakken på 15 millioner kroner over Kulturdepartementets budsjett til sluttføring av arbeidet med D/S Hestmanden.