Historisk arkiv

Statsbudsjettet:

Ny insentivordning, sterkere regionale filmfond og helhetlig nasjonal filmformidlingspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen foreslår å etablere en insentivordning for norsk og utenlandsk film med en ramme på 45 millioner kroner. Regjeringen foreslår også et løft for regionale filmfond til en samlet bevilgning på 20 millioner kroner, og vil opprette en helhetlig nasjonal tilskuddsordning for filmformidling.

45 millioner til ny insentivordning

Regjeringen foreslår å innføre en insentivordning for film- og serieproduksjoner i 2016. Det foreslås en bevilgning på 45 millioner kroner.

Ordningen skal gjøre Norge mer attraktivt som innspillingssted for film og bidra til økt eksponering av norsk kultur, historie og natur, både i Norge og i utlandet. Dette skal bidra til økt aktivitet i norsk filmbransje og i de regionale filmmiljøene.

- Norge har unike kvaliteter som innspillingsland. I tillegg til en profesjonell og kompetent filmbransje har vi rik kulturhistorie og et unikt natur- og kulturlandskap. Med insentivordningen vil regjeringen styrke Norges konkurransefortrinn som innspillingsland, sier kulturminister Thorhild Widvey.

20 millioner til nye og sterkere regionale filmfond

En permanent tilskuddsordning for to til tre konsoliderte filmfond erstatter dagens prøveordning med tilskudd til regionale filmfond.

Regjeringen vil samtidig øke bevilgningen til regionale filmfond med 8,8 millioner kroner til 20 millioner kroner i 2016. Sammen med insentivordningen skal satsingen bidra til å utvikle bærekraftige regionale filmmiljøer.

- En ny tilskuddsordning for regionale filmfond skal bidra til sterkere regioner i norsk kulturliv, som igjen kan gi flere fagmiljøer med større tyngde, sier kulturminister Widvey.

Ny helhetlig tilskuddsordning for filmformidling

En helhetlig nasjonal filmformidlingspolitikk har vært etterlyst av filmbransjen. Regjeringen foreslår derfor en ny tilskuddsordning for filmformidling. Kino vil fortsatt være den viktigste plattformen for visning og formidling av film, og en sentral målgruppe for tilskuddsordningen. Ved å åpne for at også nye formidlingsformer kan få støtte, vil ordningen bli mer framtidsrettet.

- Filmformidling bør være en vesentlig del av norsk filmpolitikk, det prioriterer regjeringen nå sterkere med tydeligere mål og virkemidler, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Den nye ordningen skal forvaltes av Norsk Filminstitutt. Inntektene fra film- og videogramavgiften, som tidligere har tilfalt Norsk kino- og filmfond, vil fra 2016 derfor føres inn på statsbudsjettet. For å sikre kontinuitet for tilskuddsmottakerne vil tildelinger foretas etter dagens praksis inntil nytt regelverk er utarbeidet.

Informasjon om overgangsordninger for filmformidling på NFIs nettsider