Historisk arkiv

Utfasing av oljefyring i statlige bygg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Olje som viktigste varmekilde skal fases ut av alle statlige bygg innen 2018. Regjeringen har nå lagt fram en oversikt over departementenes planer for å fase ut oljefyringen.

Åtte departementer eier selv, eller har underliggende etater eller virksomheter som eier bygg som har fyringsolje som såkalt grunnlast, det vil si hovedvarmekilde. Totalt er det kartlagt 265 slike fyringsanlegg ved utgangen av 2014. Dette gjelder ikke bioolje.

Det er nå lagt planer for utfasing av 216 av de 265 anleggene. Det må arbeides videre med planer for de øvrige anleggene. Regjeringen tar sikte på å årlig komme tilbake med en oppdatert oversikt over status og planer fram til hele utfasingen er fullført.

Oversikten over departementenes planer for utfasing av oljefyring finnes i Prop. 1 S (2015-2016) Klima- og miljødepartementet