Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016

Styrker saksbehandlingen i UDI

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Antallet saker til behandling øker i Utlendingsdirektoratet (UDI). Regjeringen foreslår å styrke saksbehandlingen i UDI med 20 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2015.

– Sett i lys av antall saker til behandling i UDI er det viktig å styrke saksbehandlingskapasiteten for unngå at personer uten avklart status oppholder seg i Norge over lang tid. Det er også viktig å styrke saksbehandlingen for å forhindre at personer som har begått kriminelle handlinger forblir i landet i påvente av utvisningsvedtak, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Det har vært en betydelig økning i antall asylsøkere til Norge den siste tiden. Ved tidspunkt for utarbeidelse av Regjeringens budsjettforslag for 2016 var prognosen for antall asylsøkere til Norge i 2016 på 11 000.

Gitt utviklingen sommeren og høsten 2015 er det sannsynlig at prognosen blir betydelig høyere ved neste oppdatering i oktober. Regjeringen vil derfor komme tilbake til Stortinget med forslag om ytterligere bevilgningsendringer som følge av den sterke økningen i prognosene for asylankomster.