Historisk arkiv

Regjeringen bevilger 3,4 milliarder til drift av mottak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til drift av asylmottak med til sammen 3,4 milliarder kroner. Samtidig styrkes UDI med 250 millioner kroner.

Sett i lys av det høye antallet innkomne saker til UDI foreslår regjeringen 184 millioner kroner til å øke saksbehandlingskapasiteten med om lag 240 årsverk samt utvidet kontorkapasitet i 2016. Dette vil mer enn doble antallet asylsaker UDI kan behandle.

– Rask saksbehandling er viktig både ut ifra hensyn til den enkelte og ut ifra samfunnsøkonomiske hensyn. Det er blant annet viktig for å unngå at personer uten avklart status oppholder seg i mottak over lang tid, og for å muliggjøre rask retur av personer uten behov for beskyttelse, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). 

Med større bruk av akuttinnkvartering, flere midlertidige løsninger og økt tetthet av mottaksbeboere på enkelte mottak, vurderes det å være behov for sikkerhetstiltak for å unngå uro, konflikter og alvorlige hendelser i mottak. I forslag til bevilgning inngår derfor 70 millioner kroner til sikkerhetstiltak på mottak. 

– Regjeringen foreslår også å bevilge 66 millioner kroner til UDI for å styrke kapasiteten til å opprette nye plasser og følge opp eksisterende mottak. Av de 3,4 milliarder kronene regjeringen foreslår å øke bevilgningen til drift av mottak med, er 210 millioner kroner knyttet til opprettelsen av ankomstsenteret på Råde, sier statsråden. 

Kommunenes kapasitet til å levere lovpålagte helsetjenester til beboere i mottak utfordres også når asylankomstene øker kraftig. For å styrke kommunenes kapasitet, foreslår regjeringen å øke satsen for vertskommuner med 20 prosent. Dette innebærer en styrking på 66,2 millioner kroner.