Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016: Et samferdselsbudsjett – for arbeid og omstilling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Tryggere og mer effektiv transport for personer og gods gjør hverdagen enklere for folk og næringsliv. Sammen med et godt posttilbud og effektive og framtidsrettede løsninger for elektronisk kommunikasjon, bidrar dette også til at næringslivet styrker konkurranseevnen og dermed legger til rette for arbeid, aktivitet og omstilling i hele landet.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016.

Over Samferdselsdepartementets budsjett foreslår regjeringen i alt 60,2 milliarder kroner til samferdselsformål. Dette er en økning på 4,9 milliarder kroner eller 8,8 prosent fra 2015.  

Regjeringen lovet i sin politiske plattform å etablere et infrastrukturfond på 100 milliarder kroner. Fondet ble etablert i 2013 og skulle bygges opp over inntil fem år. Med budsjettforslaget for 2016 tilføres infrastrukturfondet 30 milliarder kroner.  Det betyr at målet er nådd etter fire år. Avkastningen av fondet går til veg-, jernbane- og kystformål, blant annet for å redusere vedlikeholdsetterslepet.

- Budsjettforslaget gir rom for sterk vekst i bevilgninger som reduserer vedlikeholdsetterslepet for veg og jernbane. Med økte midler til fornying, vedlikehold og drift, blir forfallet redusert. Etter tiår med økt forfall, har vi snudd trenden og for andre år på rad reduseres vedlikeholdsetterslepet på både veg og jernbane. I tillegg fører denne økningen også til trygg og effektiv transport av personer og gods på både veg og jernbane. De foreslått bevilgningene innenfor denne disse delene av budsjettet ligger vesentlig over det som er lagt til grunn i Nasjonal transportplan, sier samferdselsministeren.

Foreslåtte bevilgninger til vedlikehold og fornying vil, samlet sett, føre til at vedlikeholdsetterslepet på riksvegene blir redusert med ytterligere 2,1 milliarder kroner i 2016 og over en halv milliard kroner på jernbane.

Til oppgradering og sikring av tunneler på riksvegnettet foreslår regjeringen til sammen nær 2,5 milliarder kroner – en økning med 1,1 milliard kroner eller 80 prosent fra 2015.

31,5 milliarder kroner til vegformål
Regjeringen foreslår i alt 31,5 milliarder kroner til vegformål – en økning med 4,9 milliarder kroner eller 18,5 prosent fra 2015.

- I tillegg til å redusere vedlikeholdsetterslepet gir denne økningen også rom for anleggsstart eller forberedende arbeid for flere større prosjekter. Vi viderefører også bevilgninger på et historisk høyt nivå for prosjekter som allerede er i gang. Bevilgningene til planlegging får også en stor økning – for å legge til rette for framtidig prioritering av prosjekter i Nasjonal transportplan og for å kunne framskynde prioriterte prosjekter. Nye Veier AS får bevilgning for å starte opp arbeidet med sin prosjektportefølje, sier samferdselsministeren.

21,3 milliarder kroner til jernbaneformål
Regjeringenforeslår fortsatt høy satsing innen jernbanesektoren, og ligger rundt 3,5 milliarder kroner foran skjema i Nasjonal transportplan. Bevilgningen for 2016 foreslås til om lag 21,3 milliarder kroner til jernbaneformål i 2016. Det er en liten økning over regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015, men en liten nedgang på én prosent sammenliknet med saldert budsjett 2015.

Jernbanebudsjettet innebærer en kraftig vekst i planlegging av nye prosjekt, og vedlikehold og fornying av eksisterende jernbane. I tråd med Nasjonal transportplan er det en midlertidig reduksjon i jernbaneinvesteringer, ettersom to store InterCity-prosjekter ferdigstilles i år og neste år, samtidig som ingen nye, store utbyggingsprosjekter er klare til anleggsstart. Det er også bakgrunnen for at regjeringen legger det opp til et rekordhøyt aktivitetsnivå innen planlegging. Dette gjelder for det første utbygging av nye InterCity-strekninger på Østlandet. I tillegg legger regjeringen opp til å forsere planleggingen av ERTMS-prosjektet for eventuelt å fase inn nye signalanlegg raskere på jernbanenettet.

Opptrappingen av fornyingsarbeidet på jernbanenettet fortsetter i 2016. Satsingen fører til at vedlikeholdsetterslepet reduseres med 500 millioner kroner, slik at punktlighet og regularitet for person- og godstrafikken kan bli bedre.

2,7 milliarder kroner til kystforvaltning
- Innenfor regjeringens forslag om å bevilge i alt om lag 2,7 milliarder kroner til kystforvaltningsområdet er det satt av vel 340 millioner kroner til å starte en rekke farledsprosjekter.  I tillegg kommer bevilgninger til tiltak og prosjekter i fiskerihavnene. Regjeringen styrker ellers nærskipsfarten med 86 millioner kroner ved å redusere losberedskapsavgiften. Dette er noen av tiltakene som fremmer arbeid, aktivitet og omstilling langs kysten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen foreslår også å bevilge 82 millioner kroner til bygging av et fjerde såkalt multifunksjonsfartøy – til bruk i beredskap mot akutt forurensning. Til planlegging av havneinfrastruktur i Longyearbyen på Svalbard er det foreslått 15 millioner kroner.      

Luftfart
Vel 766 millioner kroner er foreslått til statlig kjøp av flytransporttjenester i distriktene. 28,5 millioner kroner er foreslått til ny tilskuddsordning for ikke-statlige flyplasser.

194,5 millioner kroner er foreslått til Luftfartstilsynet og 63,5 millioner kroner til Statens havarikommisjon for transport.

Telekommunikasjon og elektronisk kommunikasjon
Regjeringen foreslår 78 millioner til telesikkerhet og beredskap. Til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er det foreslått 309,1 millioner og til bredbåndsutbygging i distriktene er det foreslått 51, 5 millioner kroner.

Regjeringen vil våren 2016 legge fram en stortingsmelding om "Digital agenda for Norge". En nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon vil inngå som en selvstendig del av stortingsmeldingen.

Innenfor foreslått bevilgning til forskning og utvikling er det over Samferdselsdepartementets budsjett satt av nær 60 millioner kroner til forskning på feltet elektronisk kommunikasjon. Midlene vil i sin helhet gå til Norges forskningsråd.

- Formålet er for det første å bidra til en utvikling som sikrer brukerne gode, rimelige og framtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester i hele landet.

For det andre er denne forskningsvirksomheten med på å fremme innovasjon og utvikling i ekombransjen og dermed grunnlag for økt aktivitet og vekst i sysselsettingen, sier samferdselsministeren.

403 millioner kroner er foreslått til statlig kjøp av post- og banktjenester.

Samferdselssektoren: Effektivisering og bedre organisering
- For regjeringen er det viktig at samferdselssektoren ikke blir redusert til å handle om kun nivået på bevilgningene. Sektoren har også behov for effektivisering og bedre organisering, med blant annet mer helhetlig utbygging og mer stabil og forutsigbar finansiering av infrastruktur. Dette er bakgrunnen for regjeringens arbeid med omfattende reformer i transportsektoren – blant annet oppretting av et statlig utbyggingsselskap for utvalgte prosjekter på hovedvegnettet, jernbanereform og bompengereform. Arbeidet er godt i gang, og i forslaget til statsbudsjett følger vi opp med nødvendige bevilgninger for å sikre framdrift og iverksetting av reformene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. 


For flere opplysninger - se: