Historisk arkiv

Hovedlinjene i UDs budsjett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen foreslår å øke bistandsbudsjettet til 33,6 milliarder kroner i 2016, en økning på 575 millioner kroner i forhold til 2015. Nødhjelp og humanitær bistand, utdanning, helse, bistand til Ukraina, næringsutvikling og globale sikkerhetstiltak prioriteres. Forslaget til bistandsbudsjett utgjør en prosent av forventet brutto nasjonalinntekt (BNI) for 2016.

Historisk økning i humanitær innsats

Akutte og omfattende kriser i Midtøsten og Afrika gjør det nødvendig å prioritere humanitær innsats innenfor budsjettet for 2016. Regjeringen foreslår å øke humanitær bistand med en milliard, til 4,3 milliarder kroner. I tillegg kommer ikke-øremerkede bidrag til FNs humanitære organisasjoner UNHCR og WFP, slik at det totale humanitære budsjettet er foreslått til 4,8 milliarder kroner for 2016. Minst 1,5 milliarder kroner vil gå til Syria, nabolandene og Irak.

Økt støtte til utdanning

Regjeringen fortsetter å styrke satsingen på utdanning i land rammet av ekstrem fattigdom, konflikt og krise. For 2016 foreslår regjeringen å øke utdanningsbistanden med 500 millioner kroner. Med dette forslaget øker den totale bistanden til global utdanning til rundt 2,85 milliarder kroner for 2016. Det er en økning på 1,15 milliarder kroner, eller 68 prosent, siden 2013.

Økt støtte til helse

Regjeringen foreslår å øke støtten til globale helsetiltak med 150 millioner kroner i budsjettet for 2016. Med denne økningen settes det av over tre milliarder kroner til blant annet bedret mødre- og barnehelse samt bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria.

Økt støtte til Ukraina

Regjeringen foreslår å øke støtten til Ukraina med 80 millioner kroner. Med denne økningen vil Norges totale støtte til Ukraina komme opp i cirka 390 millioner kroner i 2016. Støtten skal gå til å styrke det omfattende reformarbeidet den ukrainske regjeringen har satt i gang.

Millionsatsing for økt sikkerhet

Regjeringen foreslår å øremerke 100 millioner kroner til to nye bistandsprogrammer rettet mot globale sikkerhetstrusler. De to bistandsprogrammene skal bidra i arbeidet mot organisert kriminalitet og mot radikalisering, voldelig ekstremisme og terrorisme.

Næringsutvikling

Regjeringen legger opp til økt støtte til næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet, herunder økt samarbeid med næringslivsaktører. Regjeringen foreslår å øke satsingen på næringsutvikling og Norfund med 30 millioner kroner i 2016, til 1,769 milliarder kroner.

Menneskerettigheter

Regjeringen fortsetter å trappe opp innsatsen for å fremme og beskytte menneskerettighetene. Budsjettposten for målrettede menneskerettighetstiltak økes med fem millioner til 383,3 millioner kroner i 2016.

Flyktningutgifter i Norge

Enkelte utgifter knyttet til mottak av flyktninger i Norge det første året klassifiseres som offisiell utviklingshjelp (såkalte ODA-godkjente utgifter). I budsjettet for 2016 er utgiftene til ODA-godkjente flyktningutgifter i Norge antatt å øke med 227,4 millioner kroner og utgjør i forslag til statsbudsjett 1,917 milliarder kroner.

Forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen

Utgifter til bygging av forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen er i budsjettet for 2016 foreslått økt med 170 millioner kroner, til 237 millioner kroner.

Konsentrasjon og fokusland

Regjeringen fortsetter arbeidet med konsentrasjon og resultatfokusering innenfor bistanden. Opplegget for geografisk konsentrasjon og fokusland som ble introdusert i budsjettet for 2015 videreføres i 2016. Sierra Leone er tatt inn på listen over samarbeidsland, slik at denne nå omfatter 85 land, inkludert de tolv fokuslandene.

Omprioriteringer

De store humanitære behovene har gjort det nødvendig å foreta omprioriteringer innenfor bistandsbudsjettet for 2016, for å kunne nå de aller svakeste og for å kunne trappe opp den humanitære bistanden til et historisk nivå.

Sivilt samfunn

Norske frivillige organisasjoner er viktige medspillere for Norge, ikke minst i den humanitære innsatsen og satsingen på utdanning. Mye av den økningen som foreslås på disse områdene for 2016 vil gå til sivilt samfunn. Når det gjelder kapittel post 160.70 «Sivilt samfunn», foreslås denne redusert med 326 millioner kroner (inkludert 50 millioner kroner til opplysningsarbeid i Norge), til totalt 1.639.211 000 kroner i 2016. Frivillige organisasjoner kan oppleve reduksjoner i bevilgningene til tradisjonell bistand, men for mange mer enn oppveies reduksjonene av økte bevilgninger over humanitære budsjetter.

Overgangsbistand

Bevilgningen til såkalt overgangsbistand ble etablert i 2002 til bruk i situasjoner der den akutte krise- og nødssituasjonen er over, men hvor befolkningen ennå ikke kan hjelpe seg selv, eller i påvente av at mer langsiktig bistand etableres. De siste årene har andre ordninger i bistandsbudsjettet blitt brukt til disse formålene. Regjeringen foreslår derfor å avvikle bevilgningen til overgangsbistand, som i 2015 er på 239 millioner kroner. Dette må sees i sammenheng med den historiske opptrappingen av den humanitære bistanden. Inngåtte avtaler vil bli fulgt opp og finansiert over andre relevante poster.

Klima

Regjeringen foreslår å redusere støtten til fornybar energi (kapittel post 166.74) med 300 millioner kroner i 2016. Reduksjonen er en konsekvens av Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til ren energi i perioden 2000–2013, som viste at satsingen ikke har gitt gode nok resultater. Redusert støtte til fornybar energi de senere årene har gitt rom for en styrking av annen klimainnsats blant annet gjennom bidrag til det grønne klimafondet, rene kokeovner, og innsats for utfasing av fossile subsidier.

Regjeringen fortsetter i statsbudsjett for 2016 satsingen på bistand til klimatiltak i utviklingsland. I 2014 ble over seks milliarder kroner brukt til dette formålet, samme nivå forventes for 2015 og foreslås for 2016. Dette inkluderer tre milliarder kroner til klima- og skogsatsingen.

Forskning

Utenriksdepartementet støtter årlig forskning på ulike områder med 1,2-1,3 milliarder kroner. I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i 2015 vedtok Stortinget at UDs post for forskning og høyere utdanning (165.70) i 2015 skulle reduseres med 75 millioner kroner. Regjeringen foreslår i budsjett for 2016 en reduksjon på 35 millioner kroner sammenlignet med den opprinnelige bevilgningen for 2015. Dette innebærer at kuttet fra revidert nasjonalbudsjett reduseres med 40 millioner kroner. Regjeringen foreslår at det settes av 123 millioner kroner til forskningsformål over denne posten.

UDs driftsbudsjett

Utenriksdepartementets driftsbudsjetter reduseres i 2016 blant annet som følge av regjeringens effektiviseringstiltak på 0,5 prosent av rammen. Total reduksjon er cirka 31 millioner kroner.