Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016: Full fart i utbygging og planlegging av nye jernbaneprosjekter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Jernbanen er spesielt viktig for kollektivtransport i byene og for godstransport på lengre strekninger. Regjeringen viderefører satsingen på jernbanen på et høyt nivå i 2016. Det blir en kraftig vekst i planlegging av nye jernbaneprosjekter, og for andre år på rad fornyes eksisterende jernbane på et nivå slik at forfallet reduseres. Det skaper arbeid og aktivitet i økonomien. Alle pågående investeringsprosjekt har rasjonell fremdrift. Vi ligger foran skjema i Nasjonal transportplan, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringenforeslår om lag 21,3 milliarder kroner til jernbaneformål i 2016. Med dette forslaget har regjeringen overoppfylt den økonomiske rammen for jernbane de tre første årene av Nasjonal transportplan 2014-2023 med om lag 3,5 milliarder kroner, hvorav om lag 2,3 milliarder kroner når det gjelder jernbaneinvesteringer.

Til investeringer på Jernbaneverkets budsjett er det satt av drøyt 9,6 milliarder kroner.

 - I 2016 økes investeringsnivået på Follobanetunnelen. Samtidig står to store jernbaneprosjekter langs Mjøsa og ved Holmestrand ferdige i 2015 og 2016. Det reduserer totalt sett behovet for bevilgninger, samtidig som nye store prosjekter ikke er klare nok til å sette spaden i jorden. For å motvirke dette øker vi bevilgningene til planlegging av nye prosjekter, og vi fremskynder viktig vedlikehold og fornying av eksisterende jernbane. Dermed unngår vi redusert jernbanesatsing, slik NTP ville forutsatt. Istedenfor opprettholder vi aktiviteten, men vrir pengebruken sammenlignet med 2015. Investeringsaktiviteten vil øke igjen, ettersom flere InterCity-prosjekter blir ferdig planlagt. Regjeringen har også varslet arbeid med prosjekter både på Ringerikesbanen og Dunderlandsbanen i Nordland, sier samferdselsministeren.

For 2016 foreslår regjeringen en ytterligere, kraftig økning i bevilgningene til drift, vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet. 2015 ble karakterisert som det store vedlikeholdsåret, og i 2016 styrkes denne satsingen. I tillegg til en forsering av det store ERTMS- prosjektet - som betyr at hele jernbanenettet skal fornyes med et nytt, digitalt signalanlegg i årene framover - fører regjeringens budsjettforslag til at det enorme vedlikeholdsetterslepet på jernbanen blir redusert med over en halv milliard kroner i 2016.

- Regjeringen vil skape morgendagens arbeidsplasser gjennom en enda sterkere satsing på blant annet infrastruktur. Utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter på jernbanenettet bidrar i seg selv til større aktivitet i bygg- og anleggssektoren i en periode med økende arbeidsledighet. For å legge til rette for arbeidspendling mellom byene og mer godstransport på bane er det også på lengre sikt helt nødvendig å bygge ut og fornye jernbanenettet, sier samferdselsministeren.    

Store utbyggingsprosjekter videreføres
Av den foreslåtte bevilgningen på drøyt 9,6 milliarder kroner til investeringer er om lag 6,8 milliarder kroner satt av til store jernbaneprosjekter. Blant de største investeringene er:

 • Drøyt 4,1 milliarder kroner til Follobanen mellom Oslo og Ski i Akershus. Midlene går blant annet til grunnerverv, hovedarbeider for innføring til Oslo S, og arbeider med tunnel, dagstrekningen mot Ski og Ski stasjon. Prosjektet omfatter blant annet 22 kilometer med nytt dobbeltspor på Østfoldbanen, inkludert 19,5 kilometer i tunnel som skal bygges i to løp, og en stor ombygging av Ski stasjon.  Dobbeltsporet skal tilrettelegges for hastighet opptil 250 km/t og er planlagt ferdig i desember 2021. Prosjektet har en kostnadsramme på 27,6 milliarder kroner.
 • 955 millioner kroner til prosjektet Holm-Holmestrand-Nykirke på Vestfoldbanen. Midlene i 2016 brukes blant annet til jernbanetekniske arbeider, innredning av Holmestrand stasjon og anleggsarbeid på kollektivterminal i Holmestrand. Prosjektet omfatter blant annet 14,1 kilometer med dobbeltspor. Nye Holmestrand stasjon bygges i fjell, med heis opp til Holmestrandplatået. Stasjonsområdet vil få to spor til plattform og to gjennomgående spor som er tilrettelagt for hastighet opptil 250 km/t. Anleggsarbeidene startet i 2010, og det nye dobbeltsporet skal etter planen tas i bruk høsten 2016. Prosjektet har en kostnadsramme på om lag 6,7 milliarder kroner.
 • 970 millioner kroner til prosjektet Farriseidet-Porsgrunn på Vestfoldbanen. Midlene går til jernbanetekniske arbeider og avsluttende grunnarbeider på trasé, bruer og tunneler. Dobbeltsporet på den 22,8 kilometer lange strekningen omfatter blant annet sju tunneler på til sammen 14,5 kilometer og ti bruer. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn vil bli redusert fra 34 minutter til 12-16 minutter, avhengig av den framtidige ruteplanen for Vestfoldbanen. Prosjektet startet i 2012 og er planlagt ferdig sommeren 2018. Kostnadsrammen er på om lag 7,2 milliarder kroner.
 • Til sammen 363 millioner kroner til bygging av nytt løp i Ulriken tunnel og til planlegging av prosjektet Bergen stasjon–Fløen på Vossebanen. Disse to delprosjektene vil gi en mer fleksibel trafikkavvikling inn og ut av Bergen, og økt kapasitet for både person- og godstransport.

  I 2016 er 317 millioner satt av til å videreføre delprosjektet Ulriken tunnel. Traseen har en lengde på 10,6 kilometer, med om lag 8 kilometer i et nytt enkeltsporet tunnelløp. Arbeidene startet i 2014 og er planlagt ferdig i 2020. Byggingen av nytt tunnelløp og opprustning av dagens Ulriken tunnel har en kostnadsramme på drøyt 3,3 milliarder kroner.

  Regjeringen foreslår 46 millioner kroner til videre planlegging og mulig oppstart av prosjektet Bergen stasjon -Fløen. Prosjektet omfatter blant annet bygging av 1,3 kilometer med dobbeltspor fra Bergen stasjon til Fløen, oppgradering av dagens spor, sporavgreininger til godsterminalen og nytt signal- og sikringsanlegg.
     
 • 170 millioner kroner til å videreføre prosjektet Hell-Værnes på Trønder- og Meråkerbanen. Midlene brukes til å videreføre arbeidene med ny jernbanebru over Stjørdalselva, i tillegg til underbygnings- og sporarbeider for nye spor mellom Hell og Værnes. Det nye dobbeltsporet vil øke hastigheten og kapasiteten på Trønderbanen, og bidra til kortere kjøretid mellom Trondheim-Steinkjer. Anleggsarbeidene startet i 2014, og dobbeltsporet skal etter planen tas i bruk i 2017. Prosjektet har en kostnadsramme på 747 millioner kroner.
 • 172 millioner kroner til prosjektet Langset-Kleverud på Dovrebanen. Midlene brukes til avbøtende tiltak i strandsonen langs Mjøsa, inkludert bygging av 18 kilometer med gang- og sykkelvei på nedlagt jernbane. Jernbaneprosjektet på strekningen Langset-Kleverud er en del av fellesprosjektet med utbyggingen av firefelts E6 langs Mjøsa. Det nye dobbeltsporet kommer i første omgang til å gi økt krysningskapasitet og en mer driftsstabil trafikkavvikling. Arbeidene på den 17 kilometer lange strekningen startet i 2012. Det er lagt opp til åpning av strekningen i forbindelse med ruteendring i desember 2015. Jernbaneprosjektet har en kostnadsramme på om lag 5,3 milliarder kroner.


Rekordstor satsing på planlegging
Av den foreslåtte bevilgningen til investeringer er 1 144 millioner kroner satt av til planlegging og grunnerverv i 2016. Dette er en økning på 54 prosent sammenliknet med planleggingsbudsjettet for 2015, og 68 prosent sammenliknet med budsjettet for 2014. 

- Satsingen på planlegging er rekordstor, men også helt nødvendig. Vi må planlegge mer nå for å få på plass flere prosjekter som kan bygges ut de kommende årene, sier samferdselsministeren.


Planlegging av InterCity-strekningene på Østlandet

Til planlegging av utbygging på de fire InterCity-strekningene er det satt av 835 millioner kroner.

På dagens tre InterCity-linjer mellom Oslo og Halden, Lillehammer og Skien i 2016 videreføres planleggingen på delstrekningene:

-          Sandbukta-Moss-Såstad og Seut-Fredrikstad-Sarpsborg på Østfoldbanen

-          Venjar-Eidsvoll-Langset på Gardermobanen og Dovrebanen

-          Kleverud-Sørli og Sørli-Brumundal på Dovrebanen

-          Drammen-Kobbervikdalen, Nykirke-Barkåker og Tønsberg-Larvik på Vestfoldbanen

For disse tre InterCity-strekningene legger regjeringen opp til å følge tidsplanen for utbygging som er angitt i Nasjonal transportplan 2014-2023. Dette betyr at det skal være sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Hamar, Tønsberg og Seut utenfor Fredrikstad i 2024. Ambisjonen er at sammenhengende dobbeltspor skal være fullt utbygd på de tre InterCity-strekningene i 2030.

Av de foreslåtte midlene til planlegging av InterCity-utbygging, er 120 millioner kroner satt av til videre planlegging av Ringeriksbanen, den fjerde InterCity-strekningen på Østlandet. Regjeringen har i 2015 gitt Jernbaneverket og Statens vegvesen i oppdrag å starte reguleringsarbeidet for Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss og ny E16 som et felles prosjekt. Videre regulering gjennomføres med sikte på mulig felles anleggsstart i 2019 og mulig ferdigstilling av veg og bane i 2024. Det er lagt opp til å bruke statlig plan.


Annen planlegging av jernbaneprosjekter
Regjeringen foreslår 309 millioner kroner til annen planlegging i 2016. Dette omfatter blant annet midler til å planlegge utviklingen av Alnabru godsterminal og elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Det planlegges også nye omformerstasjoner for bedre strømforsyning i Oslo, Narvik og Arna utenfor Bergen, samt stasjonstiltak på Kongsvingerbanen, Myrdal stasjon på Bergensbanen og Leangen stasjon på Trønderbanen. På Sørlandsbanen planlegger Jernbaneverket å bygge et nytt kontaktledninganlegg på strekningen Sira-Krossen ved Kristiansand.   

Andre investeringer på jernbanenettet
Til tiltak for et bedre togtilbud i Oslo-området, kapasitetsøkende tiltak, stasjoner og knutepunkter, samt sikkerhet og miljø på det norske jernbanenettet, er det satt av til sammen 1 750 millioner kroner.

Disse investeringsmidlene går blant annet til bygging av togparkeringsanlegg, krysningsspor og omformerstasjoner for økt strømtilførsel. Dette er tiltak som er nødvendige for å møte økt togtrafikk. Videre er det satt av midler til forbedring av publikumsrettede fasiliteter på stasjoner og knutepunkter, teknisk trafikksikkerhet, sikring og sanering av planoverganger, tunnelsikkerhet og rassikring.


For flere opplysninger – se: