Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016: Nye Veier AS – utbyggingsselskap for vei: Regjeringen foreslår 1,3 milliarder kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Regjeringen vil bygge og vedlikeholde landets infrastruktur bedre. Gjennom bedre organisering og økte bevilgninger skal vi bygge infrastruktur for bedre bo- og arbeidsregioner. Nye Veier AS ble opprettet i mai i år. Regjeringen foreslår at selskapet blir tilført til sammen 1,3 milliarder kroner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nye Veier tilføres én milliard kroner i tilskudd og 300 millioner kroner disponibelt som driftskreditt. Siden selskapets veistrekninger har en bompengeandel i tråd med Nasjonal transportplan, gis det også adgang til å benytte vanlig låneadgang gjennom relaterte bompengeselskap. I sum får selskapet tilstrekkelig tilgang på midler til å holde en høy og optimal aktivitet i 2016.

Interimselskapet Nye Veier AS ble stiftet i mai i år. Selskapets styre skal ha et operativt selskap på plass fra årsskiftet 2015/2016. Nye Veier AS skal være et eget utbyggingsselskap for sju utvalgte prosjekter/veistrekninger på hovedveinettet. Selskapet er et fullt ut statlig aksjeselskap. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierinteresser i selskapet.

Regjeringen har besluttet at selskapet skal lokaliseres i Kristiansandsregionen. Styret arbeider nå med blant annet å rekruttere personell.

Regjeringen legger opp til at budsjettbevilgningene framover skal trappes til et langsiktig bevilgningsnivå på fem milliarder 2016-kroner fra og med budsjettet for 2018. 

I budsjettforslaget for 2016 blir det vist til at det vil være opp til styret i Nye Veier AS å prioritere rekkefølge på utbyggingen av prosjekter innenfor selskapets utbyggingsportefølje og bevilgninger.

For å legge til rette for at selskapet skal være operativt med planlegging og utbygging av prosjekter snarest mulig etter etableringen, har Samferdselsdepartementet i 2015 lagt opp til at Statens vegvesen forbereder følgende tre prosjekter som selskapet skal overta ansvaret for.

– E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark
– E18 Tvedestrand – Arendal i Aust-Agder
– E6 Kolomoen – Brumunddal i Hedmark.

Statens vegvesens forberedelser omfatter: Prosjektering, grunnerverv, avklaring av bompengebetaling lokalt med forslag til bompengeproposisjoner og utarbeiding av konkurransegrunnlag for utlysning av oppdrag.

Statens vegvesen vil for de øvrige prosjektene i utbyggingsselskapets portefølje ha ansvaret for optimal framdrift i planleggingen fram til godkjent kommunedelplan. For to av prosjektene vil selskapet selv ha ansvaret for å utarbeide kommunedelplan.

For flere opplysninger – se: