Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016:

Nye høydedata vil gi bedre beredskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 36 millioner kroner til en ny digital kartmodell over terrenget i hele Norge. – En slik digital 3D-modell vil bidra til å gjøre hverdagen tryggere for innbyggere som er utsatt for flom og skred. Modellen vil gjøre det enklere å beregne flomsoner og skredfare langt mer nøyaktig enn i dag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Omlag 150.000 nordmenn bor i kommuner som kan rammes av flom, skred eller ras. I tillegg er skoler, sykehus, barnehager, næringsbygg og veier i de samme områdene utsatt for ekstremvær.

Bedre høydedata vil gi kommunene, utbyggere og andre bedre oversikt over hvilke områder som kan være utsatt, og det blir enklere å begrense skadene på et tidligere tidspunkt.

- I dag mangler vi nøyaktige høydedata for store deler av landet. Beregningene blir derfor ikke gode nok, og beredskapen svekkes. Det er derfor viktig å starte arbeidet med å lage en langt mer detaljert høydemodell for hele Norge, sier Sanner.

Den nye terrengmodellen skal i stor grad bygge på flyfoto og laserskanning fra fly. Den tredimensjonale modellen vil gi oversikt over hvor langt inn og hvor høyt vannet vil stige ved flom.

- Regjeringens forslag til ny terrengmodell gjør at vi kan se hvor det er størst fare for skader på bygninger, veier og lokalsamfunn. Dette vil gjøre hverdagen tryggere for innbyggerne i risikoområder for flom, sier Sanner.

Det er Kartverket som får ansvar for å lage en felles nasjonal høydemodell. Arbeidet skal gå over fem år i tett samarbeid med NVE, Norsk institutt for bioøkonomi, samferdselsetatene, Kystverket, kommunene og flere andre etater som NGU og kulturminnemyndigheter. Et pilotprosjekt ble startet i 2015. Nå starter arbeidet med å utvikle en fullskala høydemodell.

En nasjonal høyde- og terrengmodell vil gi:

  • Bedre vern mot flom og ras
  • Mer effektiv planlegging på land og i kystsonen
  • Bedre jordvern og forebygging av jorderosjon
  • Større kunnskap om skogressurser
  • Sikrere luftfart
  • Styrket beredskap mot klimaendringer
  • Økt kunnskap og bedre kartlegging av kulturminner, mineraler og naturressurser

Gode høydedata er også avgjørende for at detaljplanlegging av veier, jernbane, bygg og anlegg skal gå raskere. I dag må byggeprosjekter vente flere måneder på disse dataene.

Det vil koste totalt 300 millioner kroner å etablere en slik høydemodell.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: 22 24 25 00