Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016

Et styrket og mer moderne politi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til politiet med 163 millioner kroner – tilsvarende 347 nye stillinger. Videre er 375 millioner foreslått bevilget til nærpolitireformen og oppstart av IKT-modernisering.

Regjeringen har som mål at det i 2020 er to polititjenestemenn per 1000 innbyggere, og foreslår å øke bevilgningene til politiet med 163 millioner kroner, tilsvarende 347 stillinger. I tillegg er det foreslått økte bevilgninger på 160 millioner kroner for å dekke helårsvirkningen av 350 stillinger som opprettes for nyutdannede politistudenter i 2015, samt 14,5 millioner kroner til 50 nye påtalejuriststillinger.

– Økt bemanning er avgjørende for å sikre at politiet kan levere gode tjenester, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. 

Reform

Videre foreslår regjeringen å øke bevilgningen med ytterligere 147 millioner kroner til gjennomføring av nærpolitireformen. Bevilgningen skal gå til omstilling av personell, ombygging av operasjonssentraler og samlokalisering av nødmeldetjenestene for brann og politi. I tillegg foreslår regjeringen å videreføre 127 millioner kroner fra 2015, slik at det samlet bevilges 275 millioner kroner til gjennomføring av nærpolitireformen.

– Reformen skal sikre et kompetent og effektivt nærpoliti der folk bor og samtidig bidra til å utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte morgendagens utfordringer, sier Anundsen.

IKT-modernisering

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen med 100 millioner kroner til oppstart av IKT-modernisering i politiet. Tiltaket skal komme ansatte, publikum og samarbeidspartnere til gode.

– Samlet sett vil disse satsingene gi oss et styrket og mer moderne politi, sier Anundsen.