Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016

Stortingets vedtak om å ta ut 3000 overføringsflyktninger fra Syria følges opp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Regjeringen følger opp vedtak i Stortinget om å ta ut flere overføringsflyktninger fra Syria. Samtidig tar vi på alvor de utfordringene dette kan medføre i Norge. Kommunene må ha kapasitet til å ivareta overføringsflyktninger på en god måte, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Regjeringen foreslår at det bevilges midler til at Politiets utlendingsenhet (PU) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kan bistå i uttaket av flyktningene fra Syria. Regjeringen ser det som svært viktig å minimere risikoen for å gjenbosette personer som har begått handlinger som medfører at de skal ekskluderes fra flyktningstatus eller som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko i Norge.

Regjeringen foreslår på denne bakgrunn at det bevilges til sammen om lag 100 millioner kroner til uttak og ankomst av flyktningene over Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementets og Justis- og beredskapsdepartementets budsjetter. I tillegg vil det påløpe økte utgifter til asylmottak, integrering og bosetting.

Regjeringen mener at det er viktig med humanitær innsats der hvor krisen rammer og foreslår derfor å øke bevilgningen til humanitær bistand. For mer informasjon vises det til Utenriksdepartementets budsjettforslag.