Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016

Videre satsing på tiltakspakken mot terror

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen viderefører satsingen på sikkerhet og beredskap, og foreslår å øke bevilgningen med til sammen 158 millioner kroner til tiltakspakken mot terror.

Regjeringen presenterte en tiltakspakke mot terror i revidert nasjonalbudsjett for inneværende år. Denne satsingen skal videreføres og styrkes i 2016.

Politiets sikkerhetstjeneste

Av dette foreslås bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) økt med 145 millioner kroner, som skal dekke tilleggslokaler, infrastrukturtiltak og helårsvirkning for 30 nye stillinger rettet mot fremmedkrigerproblematikken som ble opprettet i 2015. 

I tillegg skal bevilgningen dekke helårsvirkningen av fem stillinger til samme formål ved PSTs lokale enheter i politidistriktene som også ble opprettet i 2015. 

Tilskudd til kommunene

Regjeringen foreslår også å videreføre 10 millioner kroner til tilskuddsordningen for kommunenes arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme. 

Arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme i kriminalomsorgen

Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til å øke kompetansen om radikalisering og voldelig ekstremisme i kriminalomsorgen i 2016. 

I forslaget skal 2 millioner kroner gå til en mentorordning i kriminalomsorgen. Ordningen skal rette seg mot unge innsatte som er i faresonen for å bli radikalisert og bidra til å bekjempe dette. I tillegg foreslås 1 million kroner til Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS), for å styrke kunnskapen og opplæringen om radikalisering, voldelig ekstremisme, og hva kriminalomsorgen kan gjøre for å forebygge.