Historisk arkiv

Statsbudsjettet:

Avvikling av tilskuddet til Rock City

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Stortinget ba i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2015 om at regjeringen vurderte om nye oppdrag kunne legges til Rock City for å ivareta investeringer og kompetansebygging. Regjeringen har fulgt opp vedtaket og har vært i dialog med lokale og regionale aktører om saken. Regjeringen finner likevel ikke grunnlag for at staten viderefører sitt direkte engasjement i Rock City og foreslår at tilskuddet avvikles fra 2016.

-  Det er etablert flere regionale kompetansemiljøer for rytmisk musikk over hele Norge de senere årene. Dette har ført til at behovet for en samlende nasjonal aktør i Namsos er mindre enn tidligere. Regjeringen mener det derfor ikke er grunnlag for at staten viderefører sitt direkte engasjement i Rock City, sier kulturminister Thorhild Widvey.

I dialogen med lokale og regionale aktører har Kulturdepartementet mottatt innspill fra Namsos kommune til etterbruk av Rock City. Et av forslagene var å etablere et prosjekt om artisthelse. Et annet å etablere en næringshage for kreativ og opplevelsesbasert virksomhet. Det er innhentet faglige vurderinger av forslagene fra Helsedirektoratet og Innovasjon Norge. 

Etter en samlet vurdering synes Namsos kommunes forslag til etterbruk av Rock City i liten grad å bidra til å styrke og utvikle musikkfeltet på et nasjonalt nivå. Namsos kommune oppfordres til å undersøke mulighetene for utvikling av kulturnæring i regionen gjennom generelle ordninger i virkemiddelapparatet.