Statsbudsjettet 2021

7. oktober 2020 la regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021.

Bunke med dokumenter

Budsjettdokumenter og pressemeldinger

Alle dokumenter og pressemeldinger utgitt i forbindelse med Statsbudsjettet 2021.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Svarbrev til Stortinget

Finansdepartementets svar på spørsmål fra Stortinget om Statsbudsjettet 2021.

Mennesker

Statsbudsjettet fra A-Å

Alfabetisk oversikt over utvalgte tema i budsjettet.

Dokumenter

Meld. St. 1 (2020–2021)

Nasjonalbudsjettet 2021

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringen Solbergs syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Prop. 1 LS (2020–2021)

Skatter, avgifter og toll 2021

Samlet framstilling av regjeringen Solbergs forslag til skatter og avgifter, samt en oversikt over skatte- og avgiftssystemet.

Prop. 1 S Gul bok (2020–2021)

Statsbudsjettet 2021

Samlet framstilling av regjeringen Solbergs forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement.

Flere dokumenter